Προστατεύουμε
το περιβάλλον

Προστατεύουμε το περιβάλλον, θέτοντας σαν βασική προτεραιότητα τη συνεχή μείωση των περιβαλλοντικών επιδράσεων των προϊόντων μας και υιοθετώντας Περιβαλλοντική Πολιτική.