0%

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Προοίμιο

Ο παρόν δικτυακός τόπος («Ιστότοπος») παρέχεται από την ΔΕΛΤΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων (εφεξής η ΔΕΛΤΑ). Η ΔΕΛΤΑ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, που απορρέουν από τη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 και του νόμου 4624/2019 (εφεξής η «Νομοθεσία για τα ΠΔ»).

Για την ΔΕΛΤΑ, ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνει σοβαρά υπόψη της το γεγονός ότι είστε επαρκώς ενήμεροι για τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίον υποβλήθηκαν εκ μέρους σας όπως αναφέρεται στο εκάστοτε σημείο συλλογής.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε για λογαριασμό σας, πώς τα χρησιμοποιούμε και τα προστατεύουμε, καθώς και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά. Σκοπός της είναι η ενημέρωσή σας για την πολιτική της εταιρείας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας χορηγείτε, ώστε να γνωρίζετε το σκοπό επεξεργασίας τους από εμάς, την κατηγορία των αποδεκτών, και τις διαδικασίες που μπορείτε να ακολουθήσετε για να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Η ΔΕΛΤΑ  αναγνωρίζοντας τη διαρκή της ευθύνη στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας προβαίνει σε νόμιμη επεξεργασία τους, έχει λάβει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με βάση ιδίως τις αρχές της αναλογικότητας, του περιορισμού του σκοπού και του χρόνου επεξεργασίας και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, αποκλειστικά για τον σκοπό επεξεργασίας, που έχουν αυτά συλλεγεί και αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα, που διαρκεί ο εκάστοτε σκοπός επεξεργασίας, ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι απολύτως ασφαλή.

Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη και συνεπώς, θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά διαστήματα την παρούσα Δήλωση. Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα μας https://testing.delta.gr/newwebsite προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι  και ικανοποιημένοι με τυχόν αλλαγές. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με όρο της παρούσας Δήλωσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στο [email protected].

Θα θέλαμε, επίσης, να σας διαβεβαιώσουμε ότι στην ΔΕΛΤΑ δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σχετικά με ανηλίκους κάτω των 18 ετών.

 1. Ορισμοί

Προσωπικά Δεδομένα: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο και του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα.

Υποκείμενο των Δεδομένων: το ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα ή/και τα ειδικής κατηγορίας (Ευαίσθητα) Προσωπικά Δεδομένα.

Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας νοείται η ΔΕΛΤΑ η οποία καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

Εκτελών την Επεξεργασία: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων («Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα»): δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν στην υγεία ή στη σεξουαλική ζωή ή στο γενετήσιο προσανατολισμό του φυσικού προσώπου.

Συγκατάθεση: κάθε ένδειξη βουλήσεως του Υποκειμένου των Δεδομένων, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το Υποκείμενο των Δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα Προσωπικά Δεδομένα που το αφορούν.

Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε Επεξεργασία.

 1. Ποιοι είμαστε

Η ΔΕΛΤΑ δραστηριοποιείται ως μέλος του Ομίλου εταιρειών VIVARTIA στην παραγωγή και εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων και ποτών και όραμά μας είναι να προσφέρουμε ανώτερα ποιοτικά προϊόντα στον καταναλωτή. Εστιάζοντας στην καινοτομία, στην ασφάλεια & στην ποιότητα ενεργούμε με ευθύνη και ευαισθησία προς τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Για περισσότερο από 70 στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια και την ελληνική κτηνοτροφία και καλύπτουμε τις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες κάθε νοικοκυριού από άκρη σε άκρη της χώρας με ποιοτικά προϊόντα. Παράλληλα, αποτελούμε περήφανους πρεσβευτές της ελληνικής διατροφής σε διεθνές επίπεδο.

 1. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η ΔΕΛΤΑ στα πλαίσια λειτουργίας της, συλλέγει, διατηρεί, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, στοιχεία και πληροφορίες, που αφορούν δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, απλά ή/και ειδικής κατηγορίας (ευαίσθητα), τα οποία μάς παρέχετε ή με οποιονδήποτε τρόπο μάς γνωστοποιείτε ή έρχονται σε γνώση μας με νόμιμο τρόπο και μέσα.

Ειδικότερα κατά την επίσκεψη σας στον ιστότοπο μας η ΔΕΛΤΑ ενδέχεται να συλλέξει προσωπικά σας δεδομένα, ως εξής :

 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του διαδικτυακού μας τόπου, καταχωρώντας τα δεδομένα σας στις φόρμες επικοινωνίας με τη ΔΕΛΤΑ, μέσω ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου ή και τηλεφωνικώς.
 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, προκειμένου να συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς, κληρώσεις και γενικά προωθητικές ενέργειες της ΔΕΛΤΑ.
 • Κατά τη διαδικασία υποβολής των βιογραφικών σας είτε μέσω του https://testing.delta.gr/newwebsite/jobs/
 • Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται νομίμως σε εμάς είτε από άλλες εταιρείες του Ομίλου VIVARTIA, είτε από εμπορικούς συνεργάτες.
 • Μέσω κοινωνικών δικτύων, εφόσον έχετε παραχωρήσει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας σε ένα ή περισσότερα κοινωνικά δίκτυα, όπως για παράδειγμα Facebook, Instagram, LinkedIn
 • Κατά την διάρκεια επίσκεψής σας στις εγκαταστάσεις της ΔΕΛΤΑ.
 • Στα πλαίσια τυχόν καταγραφής προσωπικών δεδομένων της εικόνας σας στα πλαίσια χρησιμοποίησης συστήματος βιντεοεπιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών της ΔΕΛΤΑ. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ). Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές, τρομοκρατικές ενέργειες κ.λπ. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 1. Γιατί συλλέγουμε/επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα που μάς παρέχετε θα τύχουν επεξεργασίας για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για λόγους επικοινωνίας μαζί σας και την εν γένει διαχείριση της μεταξύ μας σχέσης, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων συμμετοχής σας σε προωθητικές ενέργειες της ΔΕΛΤΑ. Για παράδειγμα, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα, προκειμένου να σας ενημερώσουμε ή να ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με ένα αίτημά σας. Ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email ή τηλεφώνου για διαχειριστικούς λόγους.
 • Η εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στο μέτρο που αυτό απαιτείται κατά την διαδικασία συνέντευξης και ενδεχόμενης πρόσληψης, ώστε να αξιολογήσουμε την αίτησή σας για πιθανή απασχόλησή σας.
 • Για το σκοπό τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στην ΔΕΛΤΑ από φυσικά πρόσωπα/ατομικές επιχειρήσεις, προκειμένου να προβούμε στην εξόφλησή  τους.
 • Για διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων μας.
 • Για σκοπούς προστασίας προσώπων και αγαθών στους χώρους και εγκαταστάσεις μας Όπως προαναφέραμε χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας, που καταγράφουν την επίσκεψη σας στους φυσικούς χώρους της ΔΕΛΤΑ προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών και των εγκαταστάσεων μας, καθώς επίσης, για τον ίδιο λόγο καταγράφουμε τα στοιχεία των επισκεπτών, εργολάβων που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις μας για να εκτελέσουν έργα κ.ο.κ. και τους χορηγούμε κάρτες πρόσβασης στους χώρους της ΔΕΛΤΑ.
 • Για συμμόρφωση με υποχρέωση της ΔΕΛΤΑ που επιβάλλεται από το νόμο.
 • Για αποτροπή και διαχείριση απάτης. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για σκοπούς αποτροπής και διαχείρισης πιθανών περιστατικών απάτης. Επιπλέον μπορεί να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με την διάπραξη αδικημάτων, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων μας, δηλαδή για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων μας, των εργαζομένων/συνεργατών μας και των εγκαταστάσεών μας.
 • Η ΔΕΛΤΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας με το να μη συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πέραν των αναγκαίων για την εκπλήρωση των παραπάνω αναφερομένων σκοπών. Τα δεδομένα σας δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με το σκοπό.
 1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς

Τα δεδομένα που συλλέγουμε εξαρτώνται από το γενικότερο πλαίσιο της αλληλεπίδρασής σας με την ΔΕΛΤΑ, καθώς και τις δυνατότητες που χρησιμοποιείτε. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα παρέχονται άμεσα από εσάς, όταν για παράδειγμα επικοινωνείτε μαζί μας.

Δεδομένα Επικοινωνίας: Η ΔΕΛΤΑ συλλέγει στοιχεία επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Τ.Κ., αριθμοί τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), διευθύνσεις IP, όταν επικοινωνείτε απευθείας μαζί μας είτε μέσω της δικτυακής φόρμας επικοινωνίας είτε τηλεφωνικώς ή και μέσω μέσων κοινωνικής (π.χ. Facebook [META]) ή όταν μας αποστέλλετε το βιογραφικό σας.  Συλλέγουμε επίσης τις πληροφορίες που μάς παρέχετε και το περιεχόμενο των μηνυμάτων που στέλνετε σε εμάς, όπως ερωτήσεις και πληροφορίες που παρέχετε μέσω της διαδικτυακής φόρμας επικοινωνίας με τη ΔΕΛΤΑ ή για την διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών σας (διαδικασία ΚΕΔ). Δεν χρησιμοποιούμε τα περιεχόμενα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή συνομιλιών μας, που έχουμε συλλέξει για τους ανωτέρω σκοπούς, για τη διαφημιστική σας στόχευση, εκτός αν μάς έχετε παράσχει τη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας και για όσο χρονικό διάστημα ισχύει αυτή.

Στοιχεία τιμολόγησης: Η ΔΕΛΤΑ συλλέγει τα στοιχεία τιμολόγησης των φυσικών προσώπων/ατομικών επιχειρήσεων που παρέχουν προϊόντα ή κάποια υπηρεσία προς αυτή, όπως η διεύθυνση κατοικίας/έδρας, το ΑΦΜ ,Δ.Ο.Υ., προς πιστοποίηση και εξόφληση της οφειλόμενης αμοιβής τους καθώς και για τη συμμόρφωσή μας με τις φορολογικές διατάξεις.

Το Βιογραφικό σας: Ανάλογα με την θέση για την οποία υποβάλετε αίτηση πρόσληψης, η ΔΕΛΤΑ επεξεργάζεται τα ελάχιστα απαιτούμενα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλονται από εσάς τους ίδιους με το βιογραφικό σας σημείωμα και ενδεικτικά: το εκπαιδευτικό σας υπόβαθρο, το ιστορικό απασχόλησής σας, τους προηγούμενους εργοδότες σας, τους τομείς της ειδίκευσής σας, τις επαγγελματικές και άλλες άδειες εργασίας και τις πιστοποιήσεις που κατέχετε, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τα οποία αποφοιτήσατε, τις προτιμήσεις σας για το είδος εργασίας, την εξακρίβωση των πληροφοριών αναφορικά με τις συστάσεις σας και προηγούμενους εργοδότες, οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που επιλέγετε εσείς να υποβάλλετε μέσω της διαδικασίας υποβολής βιογραφικού, έτερα δεδομένα που τυχόν μας παρασχεθούν κατά την διάρκεια τυχόν τηλεφωνικής μας επαφής ή μέσω της αίτησης σας ή άλλων επικοινωνιών μαζί σας. Για το σκοπό ελέγχου του ιστορικού της αίτησής σας, ενδέχεται να λάβουμε επίσης ελάχιστες απαιτούμενες  για το βιογραφικό σας πληροφορίες από άλλες πηγές, όπου αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως λ.χ. προηγούμενους εργοδότες σας,  καθώς και από δημόσια διάθεσιμες πηγές, όπως πληροφορίες αναρτημένες σε δημοσίως διαθέσιμες και δημοσίως προσβάσιμες ιστοσελίδες, προφίλ μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πληροφορίες από δημόσια αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης, όπου οι πληροφορίες αυτές είναι ανάλογες και πρόσφορες για την αξιολόγησή σας για τη θέση για την οποία υποβάλλετε αίτηση.

Δεδομένα εικόνας: Εάν επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις της ΔΕΛΤΑ, ενδέχεται η εικόνα σας να καταγραφεί από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) και τις κάμερες ασφαλείας μας, που στόχο έχουν τον εντοπισμό και την αποτροπή κακόβουλων ενεργειών προς διαφύλαξη προσώπων και αγαθών στις εγκαταστάσεις μας.

 1. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Αναλόγως του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, νόμιμη βάση επεξεργασίας τους ενδέχεται να είναι :

 • Η σύναψη και εκτέλεση έγγραφης ή άλλως καταρτισθείσας μεταξύ μας σύμβασης,
 • Η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, π.χ. όταν επικοινωνείτε με οποιονδήποτε τρόπο με την ΔΕΛΤΑ,
 • Η συμμόρφωση μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία, π.χ. για σκοπούς τιμολόγησής σας,
 • Η διαφύλαξη και προστασία εννόμων συμφερόντων, τόσο δικών μας όσο και δικών σας, π.χ. κατά την καταγραφή της εικόνας σας κατά την προσέλευσή σας στις εγκαταστάσεις της ΔΕΛΤΑ,
 • Η πρόδηλη δημοσιοποίηση προσωπικών του δεδομένων από το υποκείμενο των δεδομένων, όταν π.χ μας αποστέλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα.
 1. Αποδέκτες

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν επεξεργάζονται από τρίτους, παρά μόνο από αυτούς  με τους οποίους συνεργαζόμαστε και που είναι απαραίτητοι ή διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, δηλαδή άλλη από τους σκοπούς της διαβίβασης σύμφωνα με τα παραπάνω. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Ιδίως τέτοια πρόσβαση δύνανται να αποκτήσουν :

 • Εξωτερικοί συνεργάτες της ΔΕΛΤΑ, που μάς παρέχουν λογιστικές ή νομικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες εν γένει, υπηρεσίες πληροφορικής, μηχανογράφησης, υπηρεσίες ιστοσελίδας, ιδίως στα πλαίσια καμπάνιας μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας/ιατρού εργασίας κλπ.,
 • Εξωτερικοί συνεργάτες της ΔΕΛΤΑ που παρέχουν υπηρεσίες έρευνας ή/και διαφήμισης, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας,
 • Δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές ή άλλα πρόσωπα που είναι αναγκαία για το δικαστικό ή εξώδικο χειρισμό απαιτήσεων της ΔΕΛΤΑ.

Σάς ενημερώνουμε ότι οι ως άνω κατηγορίες τρίτων αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων σας πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης.

Όταν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους ανωτέρω τρίτους αποδέκτες, ή άλλους αποδέκτες, αυτό προϋποθέτει, ότι οι τρίτοι δεσμεύονται να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, είτε αυτοί ενεργούν ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας, είτε ως από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας.

Σε κάθε περίπτωση η ΔΕΛΤΑ δεν θα διαθέσει ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Τέλος, η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων μας στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται.

 1. Διάρκεια διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνον για το διάστημα που απαιτείται προκειμένου να επιτελεστεί ο σκοπός για τον οποίο συλλέγονται και γίνεται επεξεργασία τους καθώς και προκειμένου η ΔΕΛΤΑ να εφαρμόζει το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο. Στη συνέχεια τα στοιχεία σας θα διαγράφονται/καταστρέφονται, εκτός εάν δώσετε εκ νέου τη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή σας για την διατήρηση τους ή συντρέχει άλλος νόμιμος λόγος περαιτέρω επεξεργασίας τους.

Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διακοπή της επικοινωνίας για προωθητικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον έχετε χορηγήσει συγκατάθεση για το σκοπό αυτό.

Σε περιπτώσεις όπου η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την άσκηση ή την προστασία νομίμων δικαιωμάτων της ΔΕΛΤΑ ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, η προθεσμία διατήρησής του παρατείνεται μέχρι το τέλος της περιόδου όπου τα δεδομένα αυτά δεν είναι πλέον αναγκαία για τους παραπάνω σκοπούς.

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων καθορίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

 • Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από εργατική, φορολογική, ασφαλιστική ή άλλη διάταξη του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις,
 • Τα βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων εργαζομένων αποθηκεύονται για τυχόν μελλοντική χρήση για χρονικό διάστημα μέχρι 6 μηνών,
 • Σε περίπτωση που αποδεχθείτε προσφορά για απασχόληση στη ΔΕΛΤΑ και υπογράψετε σχετική σύμβαση εργασίας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται επί τη βάση της Ενημέρωσης Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων Εργαζομένων (Εγχειρίδιο Εργαζομένων), η οποία και κοινοποιείται σε όλους τους εργαζόμενους, που λαμβάνουν γνώση της αποδεδειγμένα, καθόλη τη διάρκεια ισχύος της σχέσης εργασίας και μετά τη λήξη αυτής για όσο χρόνο επιτάσσει η εργατική, φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία,
 • Στα πλαίσια τήρησης συστήματος βιντεοεπιτήρησης για το σκοπό προστασίας προσώπων και αγαθών στις εγκαταστάσεις μας, τηρούμε τα δεδομένα εικόνας για επτά (7) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα. Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο/ εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας,
  • β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και
  • γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.
 1. Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων

Η ΔΕΛΤΑ δεν επεξεργάζεται εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω των 18 ετών (και κάτω των 15 ετών, εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας), αντίστοιχα, χωρίς να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως την συγκατάθεση του γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα τους. Αναλαμβάνουμε να παρέχουμε στον γονέα/κηδεμόνα:

 1. ενημέρωση σχετικά με τις συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από τον ανήλικο και
 2. την δυνατότητα να προβάλλει αντίρρηση σε περαιτέρω συλλογή, χρήση ή αποθήκευση αυτών των δεδομένων. Εφόσον διαπιστωθεί η συλλογή προσωπικών δεδομένων ανηλίκου κάτω των 18 ετών (και κάτω των 15 ετών, εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας), χωρίς επαληθεύσιμη συγκατάθεση του γονέα ή του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα, η ΔΕΛΤΑ θα προβεί σε κατάλληλα μέτρα με σκοπό την άμεση διαγραφή αυτών των δεδομένων από τις βάσεις δεδομένων της.
 1. Εγγυήσεις για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Όταν μας χορηγείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται και διαχειρίζονται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε επαρκή φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους.

Ειδικότερα η ΔΕΛΤΑ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους.

Παρόλο που ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προσπαθούμε να αποφύγουμε ατυχείς περιστάσεις.

Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους και προστηθέντες και εν γένει συνεργάτες της ΔΕΛΤΑ, οι οποίοι χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να σάς παρέχουν τις υπηρεσίες που επιθυμείτε. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε όλους τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων.

Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:

 • η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο στον αριθμό των εξουσιοδοτημένων ατόμων για τους συγκεκριμένους σκοπούς στα συστήματα IT που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων διασφαλίζεται η πρόσβαση μόνο από εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα,
 • η πρόσβαση στα εν λόγω συστήματα IT παρακολουθείται προκειμένου να εντοπισθεί και αποτραπεί άμεσα η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση προσωπικών δεδομένων ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη,
 • υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους,
 • περιοδικός έλεγχος (ανά 2ετία) και απενεργοποίηση μη ενεργών λογαριασμών.
 1. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η ΔΕΛΤΑ από εσάς και εν γένει επεξεργάζεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ο.Χ.

 1. Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνο για την εταιρεία ΔΕΛΤΑ. Ως εκ τούτου, κάθε φορά που ακολουθείτε έναν σύνδεσμο από αυτόν τον ιστότοπο προς κάποιον άλλον, ακόμη και προς κάποιον ιστότοπο του ομίλου Vivartia, συνιστούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων του αντίστοιχου ιστότοπου.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να συνδεθείτε με οποιοδήποτε δικτυακό τόπο τρίτου μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) που τυχόν περιέχονται στον δικτυακό τόπο, η εταιρεία και οποιοδήποτε άλλο μέλος του Ομίλου Vivartia ουδεμία ευθύνη φέρουν για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν οι εν λόγω τρίτοι.

 1. Τα δικαιώματα σας

Κάθε φυσικό πρόσωπο, τα προσωπικά δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την εταιρεία μπορεί να ασκήσει τα ακόλουθα δικαιώματα, σύμφωνα με τους όρους και ειδικότερες προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του ν. 4624/2019:

 • Δικαίωμα Πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε και να λάβετε από τη ΔΕΛΤΑ πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, καθώς και πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία τους, όπως τους σκοπούς της, τους αποδέκτες και το χρονικό διάστημα τήρησης (άρθρο 15 του Κανονισμού). Στα πλαίσια αυτού του δικαιώματος, μπορείτε να ζητήσετε να σας παρέχουμε χωρίς χρέωση αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία. Σε περίπτωση που τα αιτήματα είναι επαναλαμβανόμενα και προδήλως αβάσιμα, η ΔΕΛΤΑ επιφυλάσσεται να ορίσει εύλογο ποσό. Ειδικότερα, για να εξετάσουμε ένα αίτημα πρόσβασης ή ενημέρωσης, που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε.
 • Δικαίωμα Διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών ή τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών στοιχείων σας, ενέργειες στις οποίες η εταιρεία θα προβεί άμεσα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση (άρθρο 16 του Κανονισμού). Η εταιρεία μας δεσμεύεται να ενημερώνει άμεσα και αποδέκτες στους οποίους έχουν τυχόν διαβιβασθεί τα δεδομένα σας (άρθρο 19 του Κανονισμού).
 • Δικαίωμα Αντίρρησης: Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν υπάρχει έννομο συμφέρον για αυτό σύμφωνα με τους όρους και τις προβλέψεις του άρθρου 21 του Κανονισμού, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας για αντίρρηση στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας και στην επεξεργασία αυτών για σκοπούς εμπορικής προώθησης. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα Διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον δεν υφίσταται πλέον έννομη υποχρέωση τήρησής τους ή αντιτίθεστε στην επεξεργασία τους, έχοντας έννομο για αυτό συμφέρον (άρθρο 17 του Κανονισμού). Σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση. Η εταιρεία μας θα προβεί σε διαγραφή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατόπιν σχετικού αιτήματός σας υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Η εταιρεία δεσμεύεται να ενημερώνει άμεσα και τους αποδέκτες στους οποίους έχουν τυχόν διαβιβασθεί τα δεδομένα σας (άρθρο 19 του Κανονισμού). Επισημαίνουμε ότι η άσκηση δικαιώματος διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα Ανάκλησης Συγκατάθεσης: Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να αλλάξετε το βαθμό συγκατάθεσης που έχετε παραχωρήσει, με τρόπο εύκολο και χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση.
 • Δικαίωμα Φορητότητας: Μπορείτε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από τα μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να ζητήσετε να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα και σε άλλους υπευθύνους επεξεργασίας (άρθρο 20 του Κανονισμού).
 • Δικαίωμα Περιορισμού: Μπορείτε να ζητήσετε την αναστολή της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων:
  • (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια τους και μέχρι να γίνει επαλήθευση,
  • (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών,
  • (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και
  • (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία (άρθρο 18 του Κανονισμού).
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των δεδομένων σας (http://www.dpa.gr/). Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

Σε περίπτωση που ασκήσετε κάποιο από τα ως άνω δικαιώματά σας η ΔΕΛΤΑ θα ανταποκριθεί μέσα σε διάστημα ενός μηνός, εκτός αν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή υπάρχει πλήθος παρόμοιων αιτημάτων.

Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΛΤΑ δεσμεύεται να σας ενημερώνει λεπτομερώς για τυχόν περιστατικά παραβίασης όταν αυτά ενδέχεται να θέσουν σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, καθώς και για τα προβλεπόμενα προς λήψη μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

 1. Κομβοι Κοινωνικής Δικτύωσης/ Υπερσυνδέσεις

Σας προσφέρουμε τα λεγόμενα plug-ins διαφόρων κοινωνικών δικτύων στην ιστοσελίδα μας. Εάν είστε μέλος ενός κοινωνικού δικτύου και κατά τη διάρκεια της περιήγησής σας στην ιστοσελίδα μας, έχετε συνδεθεί στον δικό σας λογαριασμό χρήστη, ο πάροχος του κοινωνικού δικτύου ενδεχομένως να συνδέσει τις πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας με τα δεδομένα του προφίλ σας στο δίκτυο. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε επισκεφτείτε τους φορείς των κοινωνικών δικτύων που χρησιμοποιούνται από εσάς για πληροφορίες σχετικά με αυτές τις λειτουργίες.

Οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από τις αντίστοιχες εταιρείες («πάροχοι»). Οι πάροχοι αυτοί είναι:

 • Το Facebook(Meta), και Instagram που λειτουργούν από την εταιρεία Meta platforms ,
 • Το YouTube που παρέχεται από την Google Inc.
 1. Χρήση cookies

Χρησιμοποιούμε cookies (μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο) για να υποστηρίξουμε την ιστοσελίδα μας, για να παρέχουμε τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας και για να συλλέξουμε πληροφορίες. Τα cookies μας επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, να παρέχουμε διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά σας και να αναλύουμε πώς λειτουργούν η ιστοσελίδα και οι διαδικτυακές υπηρεσίες μας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε αναλυτικά για την Πολιτική Χρήσης Cookies στο www.delta.gr

 1. Επικοινωνία με Υπεύθυνο Επεξεργασίας & Υπεύθυνο

           Προστασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η «ΔΕΛΤΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων». Μπορείτε να επικοινωνείτε με τη ΔΕΛΤΑ για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την επεξεργασία τους, καθώς και για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας είτε στέλνοντας email στο [email protected] ή αποστέλλοντας γραπτό αίτημα στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. 230 χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας 14565, Αγ. Στέφανος Αττική.

Υπεύθυνος Προστασίας δεδομένων («DPO») έχει οριστεί η εταιρία NET BULL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦOΡΙΚΗΣ ΕΠΕ (ήδη NETBULL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.) και φυσικό πρόσωπο επικοινωνίας ο κ.Βαγενάς Κωνσταντίνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον DPO για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].

 1. Ενημέρωση & Αλλαγές

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 05/10/2022

Η ΔΕΛΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και επικαιροποιεί την παρούσα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά διαστήματα την ιστοσελίδα μας για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ειδικά προτού προβείτε σε παροχή τυχόν νέων προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Δήλωσης όπως δύναται να τροποποιείται, είτε στο σύνολο είτε εν μέρει, πρέπει να παύσετε την χρήση της ιστοσελίδας μας www.delta.gr.

Ενδέχεται να σάς στέλνουμε περιοδικά email προκειμένου να υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Κάθε αλλαγή της παρούσας Δήλωσης θα αναρτάται αμέσως εδώ.