Η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ αναζητά Μηχανικό/Συντηρητή Βάρδιας για την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας στην εγκατάστασή της στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Τα κύρια καθήκοντα του ρόλου περιλαμβάνουν την διεξαγωγή μηχανολογικών εργασιών, εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού, εργασίες βελτίωσης παραγωγικής διαδικασίας, προτάσεις για την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς επίσης την διάγνωση και επίλυση βλαβών.

Αν έχετε ισχυρές μηχανικές δεξιότητες, δίνετε έμφαση στην λεπτομέρεια, έχετε τα ακόλουθα προσόντα και θα θέλατε να γίνετε μέλος της ομάδας μας παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την αίτησή σας

Κύρια Προσόντα

 • Πτυχίο Τεχνικής σχολής/τεχνικού λυκείου/ΤΕΙ μηχανολογίας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη, Τεχνικού Εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας (Π.Δ 115/2012) και άνω
 • Εμπειρία 3-5 ετών ως Μηχανικός/Συντηρητής Βάρδιας Βιομηχανίας, κατά προτίμηση στον τομέα Τροφίμων & Ποτών
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Ισχυρές δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Οργανωτικές Ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Γνώση νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • Άπταιστη γνώση Ελληνικών και καλή γνώση Αγγλικών
 • Καλή γνώση σε εφαρμογές Microsoft Office

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα και να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα έως τις 31/01/2023.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλέφωνο: 210 34 95 000, email: [email protected]

Η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ αναζητά Ηλεκτρολόγο/Συντηρητή Βάρδιας για την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας στην εγκατάστασή της στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Τα κύρια καθήκοντα του ρόλου περιλαμβάνουν την διεξαγωγή ηλεκτρολογικών εργασιών, εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού, εργασίες βελτίωσης παραγωγικής διαδικασίας, προτάσεις για την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς επίσης την διάγνωση και επίλυση βλαβών.

Αν έχετε ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού, δίνετε έμφαση στην λεπτομέρεια, έχετε τα ακόλουθα προσόντα και θα θέλατε να γίνετε μέλος της ομάδας μας παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την αίτησή σας

Κύρια Προσόντα

 • Πτυχίο Τεχνικής σχολής/τεχνικού λυκείου/ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη, Hλεκτρολόγου Εγκαταστάσεων Α’ ειδικότητας (Π.Δ 108/2013) και άνω
 • Εμπειρία 3-5 ετών ως Ηλεκτρολόγος/Συντηρητής Βάρδιας Βιομηχανίας, κατά προτίμηση στον τομέα Τροφίμων & Ποτών
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Ισχυρές δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Οργανωτικές Ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Γνώση νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • Άπταιστη γνώση Ελληνικών και καλή γνώση Αγγλικών
 • Καλή γνώση σε εφαρμογές Microsoft Office

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα και να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα έως τις 31/01/2023.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλέφωνο: 210 34 95 000, email: [email protected]

Η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ αναζητά Ψυκτικό Βάρδιας για την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας στην εγκατάστασή της στoν Άγ. Στέφανο Αττικής.

Τα κύρια καθήκοντα του ρόλου περιλαμβάνουν την διεξαγωγή εργασιών που εστιάζουν στην ορθή λειτουργία του ψυχροστασίου, αντλιοστασίου, αεροστασίου και ψυκτικών θαλάμων διενεργώντας προληπτικές εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού και διάγνωση και επίλυση βλαβών, σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες και τα πρότυπα ασφαλείας.

Αν έχετε ισχυρές τεχνικές δεξιότητες, δίνετε έμφαση στην λεπτομέρεια, έχετε τα ακόλουθα προσόντα και θα θέλατε να γίνετε μέλος της ομάδας μας παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την αίτησή σας

Κύρια Προσόντα

 • Πτυχίο Ψυκτικού & άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Επιθυμητή εμπειρία 3-5 ετών σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής ψύξης
 • Επιθυμητή γνώση σε εγκαταστάσεις αμμωνίας
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Ισχυρές δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Οργανωτικές Ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Άπταιστη γνώση Ελληνικών και γνώση Αγγλικών

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα και να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα έως τις 31/01/2023.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλέφωνο: 210 34 95 000, email: [email protected]

Η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ αναζητά Επιθεωρητή Πωλήσεων στη Διεύθυνση Πωλήσεων, με απώτερο σκοπό τον συντονισμό εμπορικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας στη γεωγραφική περιοχή της Λάρισας.

 

Ως ένα έμπειρο μέλος της ομάδας, αναμένεται από εσάς:

 • Να είστε υπεύθυνος για την ανάπτυξη της περιοχής ευθύνης σας και διαχείρισης των πόρων
 • Εφαρμογή διαδικασιών και προγραμμάτων που καθορίζονται από την Διεύθυνση Πωλήσεων
 • Επίτευξη του στόχου πωλήσεων και καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών
 • Διασφάλιση ενιαίας εταιρικής εικόνας προϊόντων στα σημεία πώλησης
 • Συντονισμός των εμπορικών δραστηριοτήτων των αντιπροσώπων της Εταιρείας

Κύρια προσόντα

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου σε σχετικό θέμα; πτυχίο Master θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Εργασιακή εμπειρία 3-5 έτη στον τομέα Πωλήσεων, κατά προτίμηση στον τομέα Τροφίμων & Ποτών
 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες (εγγράφως και προφορικά)
 • Άπταιστη γνώση τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά
 • Ισχυρές δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Ισχυρές Ικανότητες διαπραγμάτευσης
 • Προσανατολισμός στους στόχους
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Καλή γνώση σε εφαρμογές του Microsoft Office

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της Ομάδας μας, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα και να υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα έως τις 31/01/2023. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση People & Culture, τηλέφωνο: 210 34 95 000, email: [email protected]

Η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ αναζητά Επιθεωρητή Πωλήσεων στη Διεύθυνση Πωλήσεων, με απώτερο σκοπό τον συντονισμό εμπορικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας στη γεωγραφική περιοχή της Κέρκυρας.

 

Ως ένα έμπειρο μέλος της ομάδας, αναμένεται από εσάς:

 • Να είστε υπεύθυνος για την ανάπτυξη της περιοχής ευθύνης σας και διαχείρισης των πόρων
 • Εφαρμογή διαδικασιών και προγραμμάτων που καθορίζονται από την Διεύθυνση Πωλήσεων
 • Επίτευξη του στόχου πωλήσεων και καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών
 • Διασφάλιση ενιαίας εταιρικής εικόνας προϊόντων στα σημεία πώλησης
 • Συντονισμός των εμπορικών δραστηριοτήτων των αντιπροσώπων της Εταιρείας

Κύρια προσόντα

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου σε σχετικό θέμα; πτυχίο Master θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Εργασιακή εμπειρία 3-5 έτη στον τομέα Πωλήσεων, κατά προτίμηση στον τομέα Τροφίμων & Ποτών
 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες (εγγράφως και προφορικά)
 • Άπταιστη γνώση τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά
 • Ισχυρές δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Ισχυρές Ικανότητες διαπραγμάτευσης
 • Προσανατολισμός στους στόχους
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Καλή γνώση σε εφαρμογές του Microsoft Office

 

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της Ομάδας μας, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα και να υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα έως τις 31/01/2023. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση People & Culture, τηλέφωνο: 210 34 95 000, email: [email protected]

Η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ αναζητά System & DB Administrator στην Διεύθυνση ΙΤ, με έδρα την Αττική. Ο/Η υποψήφιος/α θα ενταχθεί στην ομάδα IT της εταιρείας μας και θα έχει ως κύριο στόχο να διασφαλίσει ότι τα συστήματα και  οι βάσεις δεδομένων λειτουργούν αποτελεσματικά και με ασφάλεια.

 

Ως ένα έμπειρο μέλος της ομάδας, αναμένεται από εσάς:

 • Να είστε υπεύθυνος για την εγκατάσταση, διαχείριση, συντήρηση, ενημέρωση κώδικα ασφαλείας και αντιμετώπιση προβλημάτων υποδομής συστημάτων διακομιστή.
 • Να έχετε βασικές γνώσεις IP/LAN Network principles
 • Να διαχειρίζεστε τα user profiles, control access, remote access services, backup & restore procedures.
 • Να υλοποιείτε λειτουργίες παρακολούθησης και τροποποιήσεις στον σχεδιασμό, όταν είναι απαραίτητο, για να διασφαλίζετε τα υψηλότερα επίπεδα υποδομής, απόδοσης και διαθεσιμότητας συστημάτων
 • Να διαχειρίζεστε Physical Servers & clustering και Storage volumes maintaining
 • Να εγκαθιστάτε, διαμορφώνετε και να κάνετε troubleshooting αντίστοιχων συστημάτων βάσεων δεδομένων, εφαρμόζοντας data access και sharing rules
 • Να παρακολουθείτε και να συντονίζετε τα δεδομένα, να εφαρμόζετε διαδικασίες αντιγράφων ασφαλείας & ανάκτησης προκειμένου να διασφαλίζετε την ακεραιότητα των δεδομένων.
 • Να είστε υπεύθυνος για το logical and physical design των βάσεων.
 • Να ενεργείτε proactively
 • Να παρακολουθείτε και να δοκιμάζετε την απόδοση των εφαρμογών για πιθανά bottlenecks καθώς και πιθανές λύσεις σε συνεργασία με προγραμματιστές για την εφαρμογή των επιδιορθώσεων
 • Να μπορείτε να χρησιμοποιείτε custom script ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των συστημάτων για τη μείωση του χρόνου ανθρώπινης παρέμβασης σε οποιαδήποτε εργασία
 • Να συμμετέχετε στον σχεδιασμό των πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων επιχειρησιακής υποστήριξης
 • Να παρέχετε υποστήριξη 2ου και 3ου βαθμού
 • Να επικοινωνείτε με προμηθευτές και προσωπικό IT για επίλυση προβλημάτων

 

Κύρια προσόντα:

 • Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού
 • Πιστοποίηση προμηθευτή ΙΤ (eg. MCSA, MCSE)
 • Εμπειρία με Microsoft Windows Server architecture
 • Καλή κατανόηση virtualization πλατφορμών (Hyper-V and VMware)
 • Εμπειρία με βάσεις δεδομένων RDBMS (Microsoft SQL Servers, Oracle)
 • Εμπειρία 3-4 ετών στη διαχείριση περιβαλλόντων πληροφορικής σε επίπεδο επιχείρησης
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ισχυρές δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Άπταιστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών
 • Εμπειρία Hybrid Cloud (MS Azure) συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας M365 θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Γνώση βασικών αρχών Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Εξυπηρέτησης Διακομιστών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

 

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της Ομάδας μας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα και να υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα έως τις 31/01/2023. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση People & Culture, τηλέφωνο: 210 34 95 000, email: [email protected]

Η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ αναζητά Επιθεωρητή Πωλήσεων στη Διεύθυνση Πωλήσεων, για τον συντονισμό εμπορικών δραστηριοτήτων της στη γεωγραφική περιοχή των Ιωαννίνων.

 

Ως ένα έμπειρο μέλος της ομάδας, θα είστε υπεύθυνος/η:

 • για την ανάπτυξη της περιοχής ευθύνης σας και διαχείρισης των πόρων
 • για την εφαρμογή των διαδικασιών και προγραμμάτων που καθορίζονται από την Διεύθυνση Πωλήσεων
 • την επίτευξη του στόχου πωλήσεων και καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών
 • τη διασφάλιση ενιαίας εταιρικής εικόνας προϊόντων στα σημεία πώλησης
 • τον συντονισμό των εμπορικών δραστηριοτήτων των αντιπροσώπων της Εταιρείας

Κύρια προσόντα

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου σε σχετικό αντικείμενο; πτυχίο Master θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Εργασιακή εμπειρία 3-5 έτη στον τομέα Πωλήσεων, κατά προτίμηση στον τομέα Τροφίμων & Ποτών
 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες (γραπτώς/προφορικά)
 • Άπταιστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών
 • Ισχυρές δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Ισχυρές ικανότητες διαπραγμάτευσης
 • Προσανατολισμός στους στόχους
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Καλή γνώση Η/Υ (MS Office κλπ)

 

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της ομάδας μας, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα και να υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα έως τις 31/01/2023. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση People & Culture, τηλέφωνο: 210 34 95 000, email: [email protected]

Η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ αναζητά Επιθεωρητή Πωλήσεων στη Διεύθυνση Πωλήσεων, για τον συντονισμό εμπορικών δραστηριοτήτων της στη γεωγραφική περιοχή της Ρόδου και των Δωδεκανήσων.

 

Ως ένα έμπειρο μέλος της ομάδας, θα είστε υπεύθυνος/η:

 • για την ανάπτυξη της περιοχής ευθύνης σας και διαχείρισης των πόρων
 • για την εφαρμογή των διαδικασιών και προγραμμάτων που καθορίζονται από την Διεύθυνση Πωλήσεων
 • την επίτευξη του στόχου πωλήσεων και καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών
 • τη διασφάλιση ενιαίας εταιρικής εικόνας προϊόντων στα σημεία πώλησης
 • τον συντονισμό των εμπορικών δραστηριοτήτων των αντιπροσώπων της Εταιρείας

Κύρια προσόντα

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου σε σχετικό αντικείμενο; πτυχίο Master θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Εργασιακή εμπειρία 3-5 έτη στον τομέα Πωλήσεων, κατά προτίμηση στον τομέα Τροφίμων & Ποτών
 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες (γραπτώς/προφορικά)
 • Άπταιστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών
 • Ισχυρές δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Ισχυρές ικανότητες διαπραγμάτευσης
 • Προσανατολισμός στους στόχους
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Καλή γνώση Η/Υ (MS Office κλπ)

 

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της ομάδας μας, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα και να υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα έως τις 12/02/2023. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση People & Culture, τηλέφωνο: 210 34 95 000, email: [email protected]

Η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ αναζητά Assistant Financial Controller στην Οικονομική Διεύθυνση με έδρα την Αττική, ο/η οποίος/α θα είναι υπεύθυνος/η για την ορθολογική διαχείριση του προϋπολογισμού και την ορθή αποτύπωση των οικονομικών δαπανών και καταστάσεων.

Ως ένα έμπειρο μέλος της ομάδας, θα είστε υπεύθυνος/η για:

 

 • τη μηνιαία κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, του budget, των εξόδων, των προβλέψεων και λοιπών χρηματοοικονομικών εσόδων / εξόδων των εταιρειών ΔΕΛΤΑ & Dairy Group
 • την προετοιμασία της συμφωνίας ισολογισμού σε μηνιαία βάση
 • το reporting του Dairy Group, τη συμφωνία ενδο-ομιλικών συναλλαγών καθώς και τη μηνιαία αναθεώρηση του προϋπολογισμού, LE & MY
 • το μηνιαίο, τριμηνιαίο και ετήσιο reporting της εταιρείας (οικονομικές καταστάσεις για τη ΔΕΛΤΑ & Dairy Group)
 • την παρακολούθηση των δανειακών δεικτών σε τριμηνιαία βάση, διαμορφώνοντας τη δομή νέων δανείων και προβλέψεις τόκων
 • την προετοιμασία reports (Capex, επενδύσεων ανά Εργοστάσιο/Διεύθυνση) και την παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων και νέων επενδύσεων της εταιρείας
 • τη μηνιαία ανάπτυξη δεικτών κεφαλαίου κίνησης μέσω αναλυτικών αναφορών

 

Ταυτόχρονα, θα συμμετέχετε σε:

 • ετήσια και μακροπρόθεσμα επιχειρηματικά σχέδια και στις αναθεωρήσεις τους, καθώς και στο εξαμηνιαίο rolling forecast της εταιρείας
 • σε EBITDA πρωτοβουλίες μέσω έργων κεφαλαιοποίησης, σε νέα IFRS projects από λογιστική και επιχειρηματική σκοπιά καθώς και σε ad hoc έργα που αφορούν επιχειρηματικά εγχειρήματα, ενοποίηση δεδομένων στο SAP, εκτιμήσεις παγίων, βελτιστοποίηση μητρώου παγίων στοιχείων κλπ.

 

Κύρια προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ σε Οικονομικές Σπουδές / Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • 3-5 Χρόνια εμπειρίας σε accounting principles & procedures, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση στον Τομέα Τροφίμων & Ποτών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Αναλυτικές Ικανότητες και έμφαση στην λεπτομέρεια
 • Ισχυρές δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ, MS Office (Excel), Hyperion Reporting, SAP / ERP

 

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της ομάδας μας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα και να υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα έως τις 31/01/2023. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση People & Culture, τηλέφωνο: 210 34 95 000, email: [email protected]

Η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ αναζητά PreSeller στη Διεύθυνση Πωλήσεων, στη γεωγραφική περιοχή της Αττικής.

Ως μέλος της ομάδας, θα είστε υπεύθυνος/η για:

 • την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του brand της εταιρείας στην αγορά
 • ενίσχυση και διατήρηση των στόχων πωλήσεων της εταιρείας, μέσω ημερήσιων/προκαθορισμένων επισκέψεων στην αγορά καθώς και τη διαχείριση της διαδικασίας παραγγελειοληψίας
 • το merchandising των προϊόντων της Εταιρείας στην αγορά, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα απόδοσης

Προσόντα:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου σε σχετικό αντικείμενο. Μεταπτυχιακό τίτλος θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Εργασιακή εμπειρία 1- 3 έτη στον τομέα των Πωλήσεων, κατά προτίμηση στον κλάδο Τροφίμων & Ποτών
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες (γραπτά/προφορικά)
 • Ισχυρές δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων και διαπραγμάτευσης
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Άπταιστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση Η/Υ και MS Office (excel κλπ)
 • Δίπλωμα Οδήγησης

 

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της ομάδας μας, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα και να υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα έως τις 03/02/2023. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση People & Culture, τηλέφωνο: 210 34 95 000, email: [email protected]