Η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ αναζητά Ηλεκτρονικό για την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας στην εγκατάστασή της στον Άγιο Στέφανο Αττικής.

Τα κύρια καθήκοντα του ρόλου περιλαμβάνουν την εγκατάσταση, δοκιμή, επισκευή αντικατάσταση και τροποποίηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξοπλισμού παραγωγής, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και συστημάτων σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες και τα πρότυπα ασφαλείας.

Ως ένα έμπειρο μέλος της ομάδας, θα:

 • Επιλύετε βλάβες εξοπλισμών στο σύνολο των εγκαταστάσεων του εργοστασίου του  Αγ. Στεφάνου ή ακόμα και σε κάποια άλλη εγκατάσταση της Δέλτα εάν απαιτηθεί.
 • Διενεργείτε προληπτική συντήρηση εξοπλισμών.
 • Επιδιορθώνετε υπολογιστές, οθόνες καθώς και ηλεκτρονικά όργανα, πλακέτες (panel, controller, εργαστηριακών εξοπλισμών κ.λ.π.) εξοπλισμό του εργοστασίου.
 • Συντηρείτε το βιβλίο αναφορών βλαβών συνεργείου.
 • Συντηρείτε το βιβλίο ανάλωσης ανταλλακτικών συνεργείου.
 • Δημιουργείτε εντολές SAP για προληπτικές συντηρήσεις και για κατασταλτικές επεμβάσεις.
 • Συνεργάζεστε με τα υπόλοιπα τμήματα για επίλυση βλαβών.
 • Είστε υπεύθυνος/η για την τεχνική ολοκλήρωση εντολών SAP οι οποίες δεν περιέχουν ανταλλακτικά.
 • Είστε υπεύθυνος/η για την παροχή βοήθειας στα υπόλοιπα τμήματα του εργοστασίου όταν παραστεί ανάγκη.
 • Συμμετέχετε στις απογραφές ανταλλακτικών της αποθήκης.
 • Διατηρείτε το εργοστάσιο σε επίπεδα προτύπων AIB και BRC.
 • Αποκαθιστάτε ευρήματα εσωτερικής επιθεώρησης εργοστασίου.
 • Τακτοποιείτε/καθαρίζετε/δένετε καλώδια στις σχάρες.
 • Τηρείτε τους Κανόνες Υγείας και Ασφάλειας

Κύρια Προσόντα

 • Πτυχίο ΤΕΙ Ηλεκτρονικού Μηχανικού
 • Επιθυμητή 2ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Καλή γνώση ηλεκτρονικών συστημάτων και εξαρτημάτων
 • Ικανότητα διαγνωστικής ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγράμματος
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα και να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα εδώ έως τις 30/04/2024.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλέφωνο: 210 34 95 000, email: [email protected].

Η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ αναζητά Ηλεκτρολόγο/Συντηρητή Βάρδιας για την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας στην εγκατάστασή της στην Λαμία.

Τα κύρια καθήκοντα του ρόλου περιλαμβάνουν την διεξαγωγή ηλεκτρολογικών εργασιών, εργασιών συντήρησης του εξοπλισμού, εργασιών βελτίωσης παραγωγικής διαδικασίας, προτάσεις για την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς επίσης την μέριμνα για τη διάγνωση και επίλυση βλαβών σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες και τα πρότυπα ασφαλείας.

Ως ένα έμπειρο μέλος της ομάδας, θα:

 • Επιλύετε βλάβες εξοπλισμών στο σύνολο των εγκαταστάσεων της Λαμίας και θα συνεργάζεστε με τα υπόλοιπα τμήματα για την επίλυση βλαβών.
 • Τηρείτε αρχείο δραστηριοτήτων και αναφορών βλαβών σύμφωνα με τις Εταιρικές διαδικασίες
 • Διενεργείτε προληπτική συντήρηση εξοπλισμών
 • Επιθεωρείτε τον νεοαποκτηθέντα εξοπλισμό κατά την άφιξη του στο εργοστάσιο, ελέγχοντας την ορθή λειτουργία του καθώς και την τήρηση προτύπων ασφάλειας πριν τεθεί σε λειτουργία
 • Διατηρείτε το εργοστάσιο σε επίπεδα προτύπων AIB και BRC
 • Παρέχετε βοήθεια στα υπόλοιπα τμήματα του εργοστασίου όταν παραστεί ανάγκη
 • Αποκαταστήσετε ευρήματα εσωτερικής επιθεώρησης εργοστασίου
 • Τακτοποιείτε/καθαρίζετε/δένετε καλώδια στις σχάρες
 • Τηρείτε τους Κανόνες Υγείας και Ασφάλειας

Κύρια Προσόντα

 • Πτυχίο Τεχνικής σχολής/τεχνικού λυκείου/ΤΕΙ ηλεκτρολογίας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη, Hλεκτρολόγου Εγκαταστάσεων Α’ ειδικότητας (Π.Δ 108/2013) και άνω
 • Εμπειρία 3-5 ετών ως Ηλεκτρολόγος/Συντηρητής Βάρδιας Βιομηχανίας, στον τομέα Τροφίμων & Ποτών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Ισχυρές δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Οργανωτικές Ικανότητες και ομαδικό πνεύμα
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Καλή γνώση σε εφαρμογές Microsoft Office
 • Γνώση νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα και να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα εδώ έως τις 30/04/2024.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλέφωνο: 210 34 95 000, email: [email protected].

Η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ αναζητά Μηχανικό/Συντηρητή Βάρδιας για την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας στην εγκατάστασή της στον Άγιο Στέφανο Αττικής.

Τα κύρια καθήκοντα του ρόλου περιλαμβάνουν:

 • Τη διεξαγωγή μηχανολογικών εργασιών και εργασιών συντήρησης του εξοπλισμού
 • Τη διάγνωση και επίλυση βλαβών, σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες και τα πρότυπα ασφαλείας, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα στο σύνολο των εγκαταστάσεων του εργοστασίου Αγίου Στεφάνου ή ακόμα και σε κάποια άλλη εγκατάσταση της Δέλτα εάν απαιτηθεί
 • Εργασίες βελτίωσης παραγωγικής διαδικασίας καθώς και προτάσεις για την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας
 • Την επιθεώρηση του νεοαποκτηθέντα εξοπλισμού κατά την άφιξη του στο εργοστάσιο, ελέγχοντας την ορθή λειτουργία του καθώς και την τήρηση προτύπων ασφάλειας πριν τεθεί σε λειτουργία
 • Την ενημέρωση των Χειριστών Μηχανών ως προς την ορθή λειτουργία των μηχανών προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο δυσλειτουργίας ή βλάβης
 • Την τήρηση αρχείου δραστηριοτήτων και αναφορών βλαβών σύμφωνα με τις Εταιρικές διαδικασίες
 • Την τήρηση των Κανόνων Υγείας και Ασφάλειας

Κύρια Προσόντα

 • Πτυχίο Τεχνικής σχολής/τεχνικού λυκείου/ΤΕΙ μηχανολογίας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη, Τεχνικού Εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας (Π.Δ 115/2012) και άνω
 • Εμπειρία 3-5 ετών ως Μηχανικός/Συντηρητής Βάρδιας Βιομηχανίας, κατά προτίμηση στον τομέα Τροφίμων & Ποτών
 • Ισχυρές δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Οργανωτικές Ικανότητες και ομαδικό πνεύμα
 • Γνώση νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Καλή γνώση σε εφαρμογές Microsoft Office

Αν έχεις ισχυρές μηχανικές δεξιότητες, δίνεις έμφαση στην λεπτομέρεια και θα ήθελες να γίνεις μέλος της ομάδας μπορείς να υποβάλλεις την αίτησή σου εδώ έως τις 30/04/2024.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επικοινωνήσεις με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλέφωνο: 210 34 95 000, email: [email protected].

Η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ αναζητά Ψυκτικό Βάρδιας για την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας στην εγκατάστασή της στον Άγ. Στέφανο Αττικής.

Τα κύρια καθήκοντα του ρόλου περιλαμβάνουν:

 • την διεξαγωγή εργασιών που εστιάζουν στην ορθή λειτουργία του ψυχροστασίου, αντλιοστασίου, αεροστασίου και ψυκτικών θαλάμων
 • τη διενέργεια προληπτικών εργασιών συντήρησης του εξοπλισμού και
 • τη διάγνωση και επίλυση βλαβών, σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες και τα πρότυπα ασφαλείας.

Κύρια Προσόντα

 • Πτυχίο Ψυκτικού & άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Επιθυμητή εμπειρία 3-5 ετών σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής ψύξης
 • Επιθυμητή γνώση σε εγκαταστάσεις αμμωνίας
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Ισχυρές δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
 • Οργανωτικές Ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Γνώση Αγγλικών

Αν έχεις ισχυρές μηχανικές δεξιότητες, δίνεις έμφαση στην λεπτομέρεια και θα ήθελες να γίνεις μέλος της ομάδας μπορείς να υποβάλλεις την αίτησή σου εδώ έως τις 30/04/2024.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επικοινωνήσεις με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλέφωνο: 210 34 95 000, email: [email protected].