Δράσεις ΓΑΙΑ 2022

Οι κυριότερες δράσεις που υλοποίησε η  Δ/νση Ζώνης Γάλακτος ΔΕΛΤΑ στο πλαίσιο του ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ για το 2022 ήταν:

  1. Καλλιέργεια σόγιας στην Ελλάδα από την ΔΕΛΤΑ, τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το Γ.Π.Α.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ελλειμματική σε πρωτεϊνούχες ζωοτροφές, με ποσοστό αυτάρκειας περί το 30%. Για τον λόγο αυτό προωθούνται πολιτικές που στοχεύουν στην αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων για παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών με μακροπρόθεσμο στόχο τη σημαντική μείωση των εισαγωγών σόγιας και τη βελτίωση του βαθμού αυτάρκειας σε αυτές. Το πρόβλημα εμφανίζεται σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό στην Ελλάδα, επομένως είναι απολύτως αναγκαία η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση του βαθμού αυτάρκειας της χώρας μας σε πρωτεϊνούχες ζωοτροφές και την απεξάρτηση, σε ένα βαθμό, από την εισαγωγή γενετικά τροποποιημένου σογιαλεύρου.

Η καλλιέργεια της μη γενετικά τροποποιημένης σόγιας στη χώρα μας θα μπορούσε να αποτελέσει μία εναλλακτική λύση προς την κατεύθυνση αυτή για τη διατροφή των γαλακτοπαραγωγών ζώων. Για τον λόγο αυτό, η ΔΕΛΤΑ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μελέτησε την καλλιέργεια μη γενετικά τροποποιημένη σόγιας, πραγματοποιώντας δύο καλλιέργειες, το 2018 και το 2021 στο αγρόκτημα του εν λόγω Ινστιτούτου.

Σκοπός ήταν να μελετηθούν οι απαραίτητες καλλιεργητικές συνθήκες, η παραγωγικότητα και το κόστος παραγωγής της σόγιας, ώστε να διαπιστωθεί η δυνατότητα καλλιέργειας της στη χώρα μας και η αξιοποίηση της στη διατροφή των παραγωγικών ζώων, σε αντικατάσταση της εισαγόμενης γενετικά τροποποιημένης σόγιας. Το σογιάλευρο παίζει σημαντικό ρόλο στην κατάρτιση σιτηρεσίων γαλακτοπαραγωγών ζώων, εξαιτίας της υψηλής περιεκτικότητάς του σε πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας. Η καλλιέργεια της σόγιας, αν και δεν είναι διαδεδομένη στη χώρα μας, κυρίως λόγω των μη επιτυχών προσπαθειών του παρελθόντος, θα μπορούσε να αποτελέσει μία εναλλακτική λύση για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ιδιαίτερα γι’ αυτές που έχουν τη δυνατότητα να ιδιοπαράγουν κάποιες από τις ζωοτροφές που χρησιμοποιούν για τη διατροφή του ζωικού τους κεφαλαίου.

Τα αποτελέσματα της μελέτης σχετικά με τη δυνατότητα καλλιέργειας μη γενετικά τροποποιημένης σόγιας στην Ελλάδα, ως εναλλακτικής πρωτεϊνούχου ζωοτροφής, παρουσιάστηκαν στο 36ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας (Ε.Ζ.Ε.). Το συνέδριο, το οποίο η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ στήριξε ως χορηγός, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή στο Αγρίνιο, στις 5-7 Οκτωβρίου 2022. Η μελέτη είχε ως τίτλο «Πιλοτική καλλιέργεια μη γενετικά τροποποιημένης σόγιας και κτηνοτροφικού κουκιού ως εναλλακτικές πρωτεϊνούχες ζωοτροφές», με την υπογραφή των: Β. Κοτσάμπαση, Γ. Συμεών και Γ. Ζέρβα και προκάλεσε το ζωηρό ενδιαφέρον των συμμετεχόντων στο Συνέδριο.

Ως συμπέρασμα της μελέτης προέκυψε ότι η καλλιέργεια μη γενετικά τροποποιημένης σόγιας για παραγωγή σογιόσπορου, είναι εφικτή στη χώρα μας σε αρδευόμενες εκτάσεις με ικανοποιητικές αποδόσεις, εφόσον βέβαια εξασφαλιστούν οι συνιστώμενες καλλιεργητικές φροντίδες. Η στρεμματική απόδοση σόγιας ξεπέρασε τα 650 κιλά. Επιπλέον, μπορεί να θεωρηθεί και οικονομικά συμφέρουσα ως πρωτεϊνούχος ζωοτροφή με υψηλή θρεπτική αξία,  που βελτιώνει την παραγωγική ικανότητα  του σιτηρεσίου των γαλακτοπαραγωγών ζώων. Διαπιστώθηκε ότι η καλλιέργεια μη γενετικά τροποποιημένης σόγιας στις συνθήκες της χώρας μας μπορεί να επιφέρει ένα σημαντικό κέρδος και επομένως ενθαρρύνεται η καλλιέργειά της σε αντικατάσταση της εισαγόμενης γενετικά τροποποιημένης σόγιας, γεγονός που αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό τις επικρατούσες συνθήκες στον κλάδο των ζωοτροφών και της αγροτικής παραγωγής.

Η ενημέρωση των αγελαδοτρόφων και αγοπροβατοτρόφων της χώρας μας για τα αποτελέσματα της μελέτης, εξασφαλίστηκε μέσω της συνεργασίας τους με το προσωπικό της Δ/νσης Ζώνης Γάλακτος της ΔΕΛΤΑ, αλλά και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου αγροτικού ενδιαφέροντος, όπου έτυχαν ευρείας δημοσιότητας.

  1. Μελέτη της καλλιέργειας γλυκού λούπινου και κτηνοτροφικού κουκιού ως εναλλακτικές πρωτεϊνούχες ζωοτροφές

Στο ανωτέρω πλαίσιο της συνεργασίας της ΔΕΛΤΑ με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, πραγματοποιείται εφαρμοσμένη έρευνα εναλλακτικών καλλιεργειών για την παραγωγή ζωοτροφών, με στόχο τη βιωσιμότητα της γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται πιλοτικές εναλλακτικές καλλιέργειες, ψυχανθών και άλλων κατάλληλων για ζωοτροφή καλλιεργειών (συγκαλλιέργειες βίκου-κριθής, μπιζελιού-βρώμης, κτηνοτροφικού κουκιού-βρώμης, σόργου, πολύσπορων μιγμάτων, κ.ά.) και μελετώνται τα ποσοτικά και ποιοτικά οφέλη των καλλιεργειών αυτών σε διαφορετικούς συνδυασμούς και συνθήκες, καθώς και την ενσωμάτωσή τους στα σιτηρέσια.

Για την περίοδο 2021-2022 και 2022-2023, μελετώνται δράσεις καλλιέργειας γλυκού λούπινου και κτηνοτροφικού κουκιού ως εναλλακτικές πρωτεϊνούχες ζωοτροφές. Για το 2022 η σπορά πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο, με την συμμετοχή εργαζόμενων της ΔΕΛΤΑ και αναμένεται η ανάπτυξη των καλλιεργειών για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

 

  1. Ημερίδα Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών «Ορθολογική Διατροφή παραγωγικών Ζώων: Σύγχρονες Προσεγγίσεις & Πρακτικές με Σκοπό τη Διατροφική & Επισιτιστική Ασφάλεια»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 11 Απριλίου στο Αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών η Ημερίδα με τίτλο «Ορθολογική Διατροφή Παραγωγικών Ζώων: Σύγχρονες Προσεγγίσεις & Πρακτικές με Σκοπό τη Διατροφική & Επισιτιστική Ασφάλεια», που διοργάνωσε το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Επιχειρηματικότητα Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» των συνεργαζομένων Τμημάτων Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ημερίδα τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Οι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες διαλέξεις της Ημερίδας, στην οποία παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Σίμος Κεδίκογλου, αφορούσαν στη σημασία της ορθολογικής διατροφής των παραγωγικών ζώων και τον σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση των διατροφικών αναγκών τους α) των τεχνολογιών ακριβείας ζωικής παραγωγής, β) των φυτών μεγάλης καλλιέργειας, γ) της ορθής διαχείρισης των φυσικών βοσκοτόπων και τεχνητών λειμώνων και δ) των εναλλακτικών και καινοτόμων ζωοτροφών.

Στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που ακολούθησε με θέμα: «Διατροφική κρίση και ζωική παραγωγή: Η φύση του προβλήματος, οι κίνδυνοι που απορρέουν απ’ αυτήν, προτάσεις διαχείρισης του προβλήματος», μάς δόθηκε η ευκαιρία να αναφερθούμε στις συνέπειες της διατροφικής κρίσης και στη σημαντική στήριξη της βιομηχανίας γάλακτος προς τους παραγωγούς, ειδικά μέσα από την εξασφάλιση ρευστότητας και τεχνικής υποστήριξης, παρουσιάζοντας τις προτάσεις της ΔΕΛΤΑ για εναλλακτικές καλλιέργειες με στόχο τη βελτίωση του βαθμού αυτάρκειας της χώρας σε πρωτεϊνούχες ζωοτροφές.

Το Σχέδιο Δράσης ΓΑΙΑ με τις δραστηριότητες προώθησης σύγχρονων πρακτικών βιώσιμης κτηνοτροφίας και τις εναλλακτικές καλλιεργητικές λύσεις που υπέδειξε, παραγωγής πρωτεϊνούχων ζωοτροφών, συμβάλει ώστε οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις μας να μπορούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να καταστούν βιώσιμες, με βελτιωμένη διατροφή, αναπαραγωγική λειτουργία, ικανοποιητικές συνθήκες υγείας και ευζωίας του ζωικού τους κεφαλαίου και μειωμένη περιβαλλοντική επιβάρυνση για συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, παράγοντας την καλύτερη δυνατή ποιότητα γάλακτος.

Οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο των συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων του Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ της ΔΕΛΤΑ, αποτελούν σημαντικές εναλλακτικές λύσεις και καθίστανται ιδιαίτερα επίκαιρες, σήμερα που ο πρωτογενής τομέας και κλάδος της γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις και προβλήματα επάρκειας και υψηλού κόστους ζωοτροφών.