0%

Δράσεις ΓΑΙΑ 2022

Οι κυριότερες δράσεις που υλοποίησε η  Δ/νση Ζώνης Γάλακτος ΔΕΛΤΑ στο πλαίσιο του ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ για το 2022 ήταν:

  1. Καλλιέργεια σόγιας στην Ελλάδα από την ΔΕΛΤΑ, τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το Γ.Π.Α.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ελλειμματική σε πρωτεϊνούχες ζωοτροφές, με ποσοστό αυτάρκειας περί το 30%. Για τον λόγο αυτό προωθούνται πολιτικές που στοχεύουν στην αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων για παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών με μακροπρόθεσμο στόχο τη σημαντική μείωση των εισαγωγών σόγιας και τη βελτίωση του βαθμού αυτάρκειας σε αυτές. Το πρόβλημα εμφανίζεται σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό στην Ελλάδα, επομένως είναι απολύτως αναγκαία η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση του βαθμού αυτάρκειας της χώρας μας σε πρωτεϊνούχες ζωοτροφές και την απεξάρτηση, σε ένα βαθμό, από την εισαγωγή γενετικά τροποποιημένου σογιαλεύρου.

Η καλλιέργεια της μη γενετικά τροποποιημένης σόγιας στη χώρα μας θα μπορούσε να αποτελέσει μία εναλλακτική λύση προς την κατεύθυνση αυτή για τη διατροφή των γαλακτοπαραγωγών ζώων. Για τον λόγο αυτό, η ΔΕΛΤΑ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μελέτησε την καλλιέργεια μη γενετικά τροποποιημένη σόγιας, πραγματοποιώντας δύο καλλιέργειες, το 2018 και το 2021 στο αγρόκτημα του εν λόγω Ινστιτούτου.

Σκοπός ήταν να μελετηθούν οι απαραίτητες καλλιεργητικές συνθήκες, η παραγωγικότητα και το κόστος παραγωγής της σόγιας, ώστε να διαπιστωθεί η δυνατότητα καλλιέργειας της στη χώρα μας και η αξιοποίηση της στη διατροφή των παραγωγικών ζώων, σε αντικατάσταση της εισαγόμενης γενετικά τροποποιημένης σόγιας. Το σογιάλευρο παίζει σημαντικό ρόλο στην κατάρτιση σιτηρεσίων γαλακτοπαραγωγών ζώων, εξαιτίας της υψηλής περιεκτικότητάς του σε πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας. Η καλλιέργεια της σόγιας, αν και δεν είναι διαδεδομένη στη χώρα μας, κυρίως λόγω των μη επιτυχών προσπαθειών του παρελθόντος, θα μπορούσε να αποτελέσει μία εναλλακτική λύση για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ιδιαίτερα γι’ αυτές που έχουν τη δυνατότητα να ιδιοπαράγουν κάποιες από τις ζωοτροφές που χρησιμοποιούν για τη διατροφή του ζωικού τους κεφαλαίου.

Τα αποτελέσματα της μελέτης σχετικά με τη δυνατότητα καλλιέργειας μη γενετικά τροποποιημένης σόγιας στην Ελλάδα, ως εναλλακτικής πρωτεϊνούχου ζωοτροφής, παρουσιάστηκαν στο 36ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας (Ε.Ζ.Ε.). Το συνέδριο, το οποίο η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ στήριξε ως χορηγός, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή στο Αγρίνιο, στις 5-7 Οκτωβρίου 2022. Η μελέτη είχε ως τίτλο «Πιλοτική καλλιέργεια μη γενετικά τροποποιημένης σόγιας και κτηνοτροφικού κουκιού ως εναλλακτικές πρωτεϊνούχες ζωοτροφές», με την υπογραφή των: Β. Κοτσάμπαση, Γ. Συμεών και Γ. Ζέρβα και προκάλεσε το ζωηρό ενδιαφέρον των συμμετεχόντων στο Συνέδριο.

Ως συμπέρασμα της μελέτης προέκυψε ότι η καλλιέργεια μη γενετικά τροποποιημένης σόγιας για παραγωγή σογιόσπορου, είναι εφικτή στη χώρα μας σε αρδευόμενες εκτάσεις με ικανοποιητικές αποδόσεις, εφόσον βέβαια εξασφαλιστούν οι συνιστώμενες καλλιεργητικές φροντίδες. Η στρεμματική απόδοση σόγιας ξεπέρασε τα 650 κιλά. Επιπλέον, μπορεί να θεωρηθεί και οικονομικά συμφέρουσα ως πρωτεϊνούχος ζωοτροφή με υψηλή θρεπτική αξία,  που βελτιώνει την παραγωγική ικανότητα  του σιτηρεσίου των γαλακτοπαραγωγών ζώων. Διαπιστώθηκε ότι η καλλιέργεια μη γενετικά τροποποιημένης σόγιας στις συνθήκες της χώρας μας μπορεί να επιφέρει ένα σημαντικό κέρδος και επομένως ενθαρρύνεται η καλλιέργειά της σε αντικατάσταση της εισαγόμενης γενετικά τροποποιημένης σόγιας, γεγονός που αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό τις επικρατούσες συνθήκες στον κλάδο των ζωοτροφών και της αγροτικής παραγωγής.

Η ενημέρωση των αγελαδοτρόφων και αγοπροβατοτρόφων της χώρας μας για τα αποτελέσματα της μελέτης, εξασφαλίστηκε μέσω της συνεργασίας τους με το προσωπικό της Δ/νσης Ζώνης Γάλακτος της ΔΕΛΤΑ, αλλά και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου αγροτικού ενδιαφέροντος, όπου έτυχαν ευρείας δημοσιότητας.

  1. Μελέτη της καλλιέργειας γλυκού λούπινου και κτηνοτροφικού κουκιού ως εναλλακτικές πρωτεϊνούχες ζωοτροφές

Στο ανωτέρω πλαίσιο της συνεργασίας της ΔΕΛΤΑ με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, πραγματοποιείται εφαρμοσμένη έρευνα εναλλακτικών καλλιεργειών για την παραγωγή ζωοτροφών, με στόχο τη βιωσιμότητα της γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται πιλοτικές εναλλακτικές καλλιέργειες, ψυχανθών και άλλων κατάλληλων για ζωοτροφή καλλιεργειών (συγκαλλιέργειες βίκου-κριθής, μπιζελιού-βρώμης, κτηνοτροφικού κουκιού-βρώμης, σόργου, πολύσπορων μιγμάτων, κ.ά.) και μελετώνται τα ποσοτικά και ποιοτικά οφέλη των καλλιεργειών αυτών σε διαφορετικούς συνδυασμούς και συνθήκες, καθώς και την ενσωμάτωσή τους στα σιτηρέσια.

Για την περίοδο 2021-2022 και 2022-2023, μελετώνται δράσεις καλλιέργειας γλυκού λούπινου και κτηνοτροφικού κουκιού ως εναλλακτικές πρωτεϊνούχες ζωοτροφές. Για το 2022 η σπορά πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο, με την συμμετοχή εργαζόμενων της ΔΕΛΤΑ και αναμένεται η ανάπτυξη των καλλιεργειών για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

  1. Ημερίδα Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών «Ορθολογική Διατροφή παραγωγικών Ζώων: Σύγχρονες Προσεγγίσεις & Πρακτικές με Σκοπό τη Διατροφική & Επισιτιστική Ασφάλεια»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 11 Απριλίου στο Αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών η Ημερίδα με τίτλο «Ορθολογική Διατροφή Παραγωγικών Ζώων: Σύγχρονες Προσεγγίσεις & Πρακτικές με Σκοπό τη Διατροφική & Επισιτιστική Ασφάλεια», που διοργάνωσε το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Επιχειρηματικότητα Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» των συνεργαζομένων Τμημάτων Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ημερίδα τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Οι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες διαλέξεις της Ημερίδας, στην οποία παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Σίμος Κεδίκογλου, αφορούσαν στη σημασία της ορθολογικής διατροφής των παραγωγικών ζώων και τον σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση των διατροφικών αναγκών τους α) των τεχνολογιών ακριβείας ζωικής παραγωγής, β) των φυτών μεγάλης καλλιέργειας, γ) της ορθής διαχείρισης των φυσικών βοσκοτόπων και τεχνητών λειμώνων και δ) των εναλλακτικών και καινοτόμων ζωοτροφών.

Στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που ακολούθησε με θέμα: «Διατροφική κρίση και ζωική παραγωγή: Η φύση του προβλήματος, οι κίνδυνοι που απορρέουν απ’ αυτήν, προτάσεις διαχείρισης του προβλήματος», μάς δόθηκε η ευκαιρία να αναφερθούμε στις συνέπειες της διατροφικής κρίσης και στη σημαντική στήριξη της βιομηχανίας γάλακτος προς τους παραγωγούς, ειδικά μέσα από την εξασφάλιση ρευστότητας και τεχνικής υποστήριξης, παρουσιάζοντας τις προτάσεις της ΔΕΛΤΑ για εναλλακτικές καλλιέργειες με στόχο τη βελτίωση του βαθμού αυτάρκειας της χώρας σε πρωτεϊνούχες ζωοτροφές.

Το Σχέδιο Δράσης ΓΑΙΑ με τις δραστηριότητες προώθησης σύγχρονων πρακτικών βιώσιμης κτηνοτροφίας και τις εναλλακτικές καλλιεργητικές λύσεις που υπέδειξε, παραγωγής πρωτεϊνούχων ζωοτροφών, συμβάλει ώστε οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις μας να μπορούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να καταστούν βιώσιμες, με βελτιωμένη διατροφή, αναπαραγωγική λειτουργία, ικανοποιητικές συνθήκες υγείας και ευζωίας του ζωικού τους κεφαλαίου και μειωμένη περιβαλλοντική επιβάρυνση για συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, παράγοντας την καλύτερη δυνατή ποιότητα γάλακτος.

Οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο των συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων του Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ της ΔΕΛΤΑ, αποτελούν σημαντικές εναλλακτικές λύσεις και καθίστανται ιδιαίτερα επίκαιρες, σήμερα που ο πρωτογενής τομέας και κλάδος της γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις και προβλήματα επάρκειας και υψηλού κόστους ζωοτροφών.

Δράσεις ΓΑΙΑ 2021

Η καλλιέργεια της σόγιας στην Ελλάδα

Μία εναλλακτική πρόταση από τη συνεργασία της ΔΕΛΤΑ, του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Oι βασικοί στόχοι της ζωικής παραγωγής σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη:

α. την αυξημένη ζήτηση τροφίμων ζωικής προέλευσης τα επόμενα χρόνια, λόγω αύξησης του πληθυσμού της γης και της ανόδου του βιοτικού επιπέδου ορισμένων πολυπληθών κρατών,

β. την περιορισμένη διαθεσιμότητα των νομευτικών πόρων για τη διατροφή των παραγωγικών ζώων, και

γ. τους παράγοντες που επιτείνουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής είναι η βελτίωση της:

α. υγείας και ευζωίας (welfare) του εκτρεφόμενου ζωικού κεφαλαίου,

β. παραγωγικότητας, και

γ. αποτελεσματικότητας της διατροφής με εφαρμογή διατροφής ακριβείας (precision feeding), που σημαίνει παραγωγή της μέγιστης δυνατής ποσότητας κτηνοτροφικών προϊόντων με την ελάχιστη δυνατή ποσότητα τροφής.

ΓΡΑΦΟΥΝ

Γεώργιος Ζέρβας

Καθηγητής Γεωπονικού

Πανεπιστημίου Αθηνών

Δρ. Βασιλική Κοτσάμπαση

Κύρια Ερευνήτρια

Ινστιτούτο Επιστήμης

Ζωικής Παραγωγής

Γενική Δ/νση Αγροτικής

Έρευνας

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Για την επίτευξη του τελευταίου κυρίως στόχου, απαιτείται η χρησιμοποίηση ζωοτροφών με υψηλή θρεπτική αξία (ενεργειακό περιεχόμενο) και υψηλή βιολογική αξία πρωτεϊνών (προφίλ αμινοξέων). Τέτοιες ζωοτροφές είναι ο αραβόσιτος και το σογιάλευρο που χρησιμοποιούνται σε όλον τον κόσμο, σχεδόν σε όλα τα είδη και τις κατηγορίες των παραγωγικών ζώων. Σε ζώα υψηλής παραγωγικότητας, όπως για παράδειγμα οι αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, το σογιάλευρο αποτελεί απαραίτητο συστατικό των σιτηρεσίων τους ως πρωτεϊνούχος ζωοτροφή, γιατί συνδυάζεται άριστα με δημητριακούς καρπούς για τη βελτίωση της βιολογικής αξίας των πρωτεϊνών του σιτηρεσίου. Δεδομένης όμως της αρνητικής στάσης των καταναλωτών για χρήση γενετικά τροποποιημένων πρώτων υλών ή προϊόντων – τροφίμων και των φιλο-περιβαλλοντικών τους τάσεων, κρίνεται σκόπιμη η καλλιέργεια μη γενετικά τροποποιημένης σόγιας για ζωοτροφή.

Πέραν αυτού, η αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών αυτής αποτελεί θέμα υψηλής προτεραιότητας της πολιτικής της Ε.Ε. Σημειωτέον ότι η σόγια, παράγεται κυρίως στις χώρες της Β. και Ν. Αμερικής, οπότε η μεταφορά της στην Ευρώπη, εκτός των άλλων, προκαλεί σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση με αποτέλεσμα το ανθρακικό της αποτύπωμα (Carbon Footprint) να είναι 1,07 Kg CO2-ισοδ./Kg, όταν το αντίστοιχο για τo σιτάρι είναι 0,589 και για το ενσίρωμα αραβοσίτου 0,382. Κατά συνέπεια, ένα μη γενετικά τροποποιημένο σογιάλευρο που θα παραχθεί στη χώρα μας θα έχει σαφώς μικρότερο ανθρακικό αποτύπωμα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) είναι ελλειμματική σε πρωτεϊνούχες ζωοτροφές με ποσοστό αυτάρκειας σ’ αυτές περί το 30%. Γι’ αυτό, καταβάλλονται προσπάθειες και προωθούνται, προς εφαρμογή, πολιτικές που στοχεύουν στην αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων για παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών, ώστε να μειωθούν αντίστοιχα οι εισαγωγές.

01 Η ομάδα συνεργασίας του Ινστιτούτου Ε.Ζ.Π. Γιαννιτσών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και της ΔΕΛΤΑ

02 Ένα μήνα μετά, η καλλιέργεια αναπτύσσεται. Το ξεβοτάνισμα

03 Σπορά NGO σόγιας στο αγρόκτημα του Ινστιτούτου Ε.Ζ.Π. Γιαννιτσών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

04 Η ομάδα του Ινστιτούτου Ε.Ζ.Π. Γιαννιτσών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και της ΔΕΛΤΑ κατά τη σπορά

Στο πλαίσιο αυτό, μακροπρόθεσμος στόχος της COPACOGECA (General Confederation of Agricultural Cooperation) είναι η μείωση των εισαγωγών σόγιας κατά 50% ως το 2040, μέσω της δημιουργίας νέων ποικιλιών ψυχανθών και σόγιας και της προσαρμογής των τεχνικών καλλιέργειας στις εκάστοτε περιφερειακές-τοπικές συνθήκες. Έτσι, στην ισχύουσα ΚΑΠ (CAP) προβλέπεται συνδεδεμένη ενίσχυση για καλλιέργεια σόγιας, όταν προορίζεται για ζωοτροφή, ενώ στη σχεδιαζόμενη για την επόμενη περίοδο (2020-2027) προβλέπεται μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) κατά 50% για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οπότε προωθείται η χρησιμοποίηση ζωοτροφών με χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα.

Τα οικονομικά κυρίως δεδομένα του παρελθόντος, δεν ευνοούσαν την καλλιέργεια της σόγιας, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στη χώρα μας. Επειδή όμως τα δεδομένα αλλάζουν, όπως για παράδειγμα οι τιμές, οι επιδοτήσεις, οι προτεραιότητες στις πολιτικές κ.ά., η καλλιέργεια της σόγιας απαιτεί επανεξέταση και επαναξιολόγηση για να διαπιστωθεί, αρχικά τουλάχιστον, κατά πόσον αποτελεί οικονομικά βιώσιμη καλλιέργεια.

Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει απ’ όλα τα παραπάνω είναι, αν ο παραγωγός (κτηνοτρόφος) έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει και να προφυλάξει την εκμετάλλευσή του από μια τέτοια κρίση αύξησης των τιμών των ζωοτροφών με εφαρμογή κάποιων εναλλακτικών λύσεων, που ταυτόχρονα είναι φιλικότερες προς το περιβάλλον και αποδεκτές από τους καταναλωτές. Εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν πάντα, έστω και με περιορισμένο σχετικά αποτέλεσμα, με δυνατότητα μάλιστα επιλογής μεταξύ αυτών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες κάθε εκμετάλλευσης. Μία από τις εναλλακτικές αυτές λύσεις παραγωγής ζωοτροφών, που έχουν αρχικά μελετηθεί και έχουν αποδειχθεί επωφελείς για τον παραγωγό, είναι η καλλιέργεια της μη γενετικά τροποποιημένης σόγιας για χρησιμοποίησή της στη διατροφή των ζώων.

Η στρεμματική απόδοση της σόγιας σε καρπό στη χώρα μας ανέρχεται στα 450 κιλά, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχει φτάσει και τα 600 κιλά. Ως επίσπορη καλλιέργεια δίνει περί τα 300 κιλά το στρέμμα εξασφαλίζοντας ένα ικανοποιητικό συμπληρωματικό εισόδημα στον παραγωγό.

Στοιχεία του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκοτόπων στη Λάρισα, αναφέρουν κόστος παραγωγής 98 ευρώ/στρέμμα (έναντι 128 για το βαμβάκι) και εισόδημα 120 ευρώ/στρέμμα (Βλαχοστέργιος κ.ά., 2015, Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, τεύχος 14).

Λόγω της σημασίας του σογιαλεύρου στην κατάρτιση σιτηρεσίων αγελάδων και αιγοπροβάτων υψηλής γαλακτοπαραγωγής, το 2018 πραγματοποιήθηκε πειραματική καλλιέργεια Μη Γενετικά Τροποποιημένης (ΜΓΤ) σόγιας με χρηματοδότηση της ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ και τη συνεργασία του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής κρίθηκαν ικανοποιητικά από πλευράς στρεμματικής απόδοσης της καλλιέργειας και ποιοτικών χαρακτηριστικών του σπόρου για τα ελληνικά δεδομένα. Δεδομένου ότι η καλλιέργεια της ΜΓΤ σόγιας, αν και δεν είναι διαδεδομένη στην Ελλάδα, θα μπορούσε να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της χώρας μας, ιδιαίτερα γι’ αυτές που έχουν τη δυνατότητα να ιδιοπαράγουν κάποιες από τις ζωοτροφές που χρησιμοποιούν για τη διατροφή του ζωικού τους κεφαλαίου.

Με βάση την εμπειρία και τα ενδιαφέροντα συμπεράσματα που αποκτήθηκαν, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, με την επιστημονική συνεργασία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προχώρησαν τον Μάιο 2021 εκ νέου σε καλλιέργεια ΜΓΤ σόγιας στο αγρόκτημα του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνηθεί περαιτέρω η δυνατότητα καλλιέργειας της ΜΓΤ σόγιας, και συγκεκριμένα να μελετηθούν οι απαραίτητες καλλιεργητικές συνθήκες, η παραγωγικότητα και το κόστος παραγωγής της σόγιας, ώστε να διαπιστωθούν οι δυνατότητες καλλιέργειάς της στη χώρα μας.

Τα αναμενόμενα οφέλη της προτεινόμενης μελέτης είναι η προώθηση της καλλιέργειας της γενετικά μη τροποποιημένης σόγιας, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης των αγελαδοτροφικών μονάδων από την εισαγόμενη γενετικά τροποποιημένη σόγια και τη δημιουργία των πρώτων προϋποθέσεων για τη βελτίωση του βαθμού αυτάρκειας σε ιδιοπαραγόμενες πρωτεϊνούχες ζωοτροφές, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό και το κόστος διατροφής των ζώων.

Καλλιέργεια σόγιας

Αποδοτική λύση προτείνουν

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΠΑ και ΔΕΛΤΑ

Με αφορμή την αύξηση των τιμών των ζωοτροφών, το Dairy News παρουσιάζει ένα άρθρο για τη μη γενετικά τροποποιημένη σόγια και την πειραματική καλλιέργειά της, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας που υλοποιούν το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών, ο ΕΛΓΟ Δήμητρα και η ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα, με την επιστημονική συνεργασία του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κείμενο: Γεώργιος Ζέρβας1 και Βασιλική Κοτσάμπαση2

1 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2 Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών, του ΕΛΓΟ-Δήμητρα

Γεώργιος Ζέρβας – Βασιλική Κοτσάμπαση

Η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, είναι ένας διαρκής αγώνας η έκβαση του οποίου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Σε ότι αφορά τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, η παραγωγικότητα του ζωικού κεφαλαίου και η όλη διαχείριση της μονάδας, αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικούς παράγοντες για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας. Συχνά όμως οι παραγωγοί, παραβλέπουν τους συγκεκριμένους παράγοντες, θεωρώντας ότι δεν επιδέχονται περαιτέρω βελτίωση, και εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στο πρόσημο εισροών – εκροών και συγκεκριμένα στις τιμές αγοράς ζωοτροφών, εφοδίων κ.ά. και στις τιμές πώλησης των προϊόντων (γάλα, κρέας).

Στην αγορά όμως υπάρχουν και οι απρόβλεπτοι παράγοντες που ανατρέπουν την υπάρχουσα ισορροπία για κάποιο χρονικό διάστημα, όπως η περίοδος που διανύουμε κατά την οποία παρατηρείται αναστάτωση των διεθνών αγορών και αύξηση των τιμών των ζωοτροφών, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του κοστολογίου σιτηρεσίων των παραγωγικών ζώων. Η αύξηση των τιμών των ζωοτροφών των τελευταίων μηνών οφείλεται σε κάποιες συγκυρίες που μέχρις ενός σημείου είναι απρόβλεπτες και όχι βραχυπρόθεσμα αντιμετωπίσιμες (π.χ. ακραίες καιρικές συνθήκες), που επηρεάζουν όμως σημαντικά την παραγωγή και ακολούθως τη διαθεσιμότητα των ζωοτροφών.

Διεθνές περιβάλλον και ζωοτροφές

Τέτοια φαινόμενα δεν είναι σπάνια, εμφανίζονται περιοδικά, διανύουν τον κύκλο τους και η όλη κατάσταση ισορροπεί εκ νέου, όταν οι παράγοντες που τα προκάλεσαν εκλείψουν. Αν ανατρέξουμε στο πρόσφατο, σχετικά, παρελθόν, θα εντοπίσουμε την παγκόσμια κρίση τιμών των τροφίμων (World Food Price Crisis) της περιόδου 2007-2008, που προκλήθηκε, κυρίως, από την άνοδο των τιμών δύο σημαντικών ζωοτροφών, του αραβοσίτου και του σογιαλεύρου, για συγκεκριμένους, τότε, λόγους όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, αύξηση της τιμής του πετρελαίου, εναλλακτική παραγωγή βιοκαυσίμων από αραβόσιτο, ελαιούχα σπέρματα, κ.ά. Η κρίση αυτή προκάλεσε αύξηση του δείκτη τιμών των τροφίμων κατά 6%, 27% και 24% τα έτη 2006, 2007 και 2008 αντίστοιχα, και ανέδειξε εμφατικά, μεταξύ άλλων, ζητήματα όπως αυτά του επισιτισμού και της ασφάλειας (επάρκειας) των τροφίμων (food security) του πλανήτη, προκαλώντας πολιτική και οικονομική αστάθεια και κοινωνική ανησυχία, τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις ανεπτυγμένες χώρες.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι αποδόσεις σε κτηνοτροφικά προϊόντα των παραγωγικών ζώων, που εξασφαλίζει το γενετικό τους δυναμικό, απαιτείται χορήγηση ισόρροπων σιτηρεσίων υψηλής θρεπτικής αξίας και περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες. Για το λόγο αυτό, η κατάρτιση σιτηρεσίων γαλακτοπαραγωγών αγελάδων και αιγοπροβάτων υψηλής γαλακτοπαραγωγής, και μονογαστρικών ζώων (χοίρων, πτηνών), στηρίζεται στη χρησιμοποίηση πρωτεϊνούχων ζωοτροφών και ιδιαίτερα σογιαλεύρου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι ελλειμματική σε πρωτεϊνούχες ζωοτροφές με ποσοστό αυτάρκειας σ’ αυτές περί το 30%. Γι αυτό καταβάλλονται προσπάθειες και προωθούνται, προς εφαρμογή, πολιτικές που στοχεύουν στην αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων για παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών ώστε να μειωθούν αντίστοιχα οι εισαγωγές. Στο πλαίσιο αυτό, μακροπρόθεσμος στόχος της COPA-COGECA (General Confederation of Agricultural Cooperation) είναι η μείωση των εισαγωγών σόγιας κατά 50% ως το 2040, μέσω της δημιουργίας νέων ποικιλιών ψυχανθών και σόγιας και της προσαρμογής των τεχνικών καλλιέργειας στις εκάστοτε περιφερειακές-τοπικές συνθήκες.

Πέραν αυτού, η αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών αυτής αποτελεί θέμα υψηλής προτεραιότητας της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένου ότι η σόγια παράγεται στις μακρινές χώρες της Β. και Ν. Αμερικής, η μεταφορά της στην Ευρώπη προκαλεί σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση η οποία επιβάλλεται να μειωθεί.

Τα οικονομικά, κυρίως, δεδομένα του παρελθόντος δεν ευνοούσαν την καλλιέργεια της σόγιας τόσο στην Ευρώπη όσο και στη χώρα μας. Επειδή όμως τα δεδομένα αλλάζουν, όπως για παράδειγμα οι τιμές, οι επιδοτήσεις, οι προτεραιότητες στις πολιτικές κ.ά., η καλλιέργεια της σόγιας απαιτεί επανεξέταση και επαναξιολόγηση για να διαπιστωθεί, αρχικά τουλάχιστον, κατά πόσον αποτελεί οικονομικά βιώσιμη καλλιέργεια. Στην Ελλάδα το 2017 εισήχθησαν 317.754 τόνοι σογιόσπορου και 331.254 τόνοι σογιαλεύρου, συνολικής αξίας 230.094.000 ευρώ. Παράλληλα, στο Νομό Καβάλας καλλιεργήθηκαν 30.000 στρέμματα, αλλά για παραγωγή βιοντήζελ.

Σόγια: πρωτεΐνες για παραγωγικά ζώα

Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει από όλα τα παραπάνω είναι αν ο παραγωγός (κτηνοτρόφος) έχει τη δυνατότητα, στο πλαίσιο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της κτηνοτροφικής του εκμετάλλευσης και της δυνατότητας προσαρμογής σε περιπτώσεις αναταράξεων της διεθνούς αγοράς ζωοτροφών, να προχωρήσει στην εφαρμογή κάποιων εναλλακτικών λύσεων. Εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν πάντα, έστω και με περιορισμένο σχετικά αποτέλεσμα, με δυνατότητα μάλιστα επιλογής μεταξύ αυτών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες κάθε εκμετάλλευσης.

Μια από τις εναλλακτικές αυτές λύσεις παραγωγής ζωοτροφών, που έχουν αρχικά μελετηθεί και έχουν αποδειχθεί επωφελείς για τον παραγωγό, αλλά και για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή ταυτόχρονα, είναι η καλλιέργεια της μη γενετικά τροποποιημένης σόγιας για χρησιμοποίησή της στη διατροφή των ζώων.

Η στρεμματική απόδοση της σόγιας σε καρπό στη χώρα μας ανέρχεται στα 450 κιλά, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχει φτάσει και τα 600 κιλά. Ως επίσπορη καλλιέργεια δίνει περί τα 300 κιλά το στρέμμα εξασφαλίζοντας ένα ικανοποιητικό συμπληρωματικό εισόδημα στον παραγωγό. Στοιχεία του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκοτόπων στη Λάρισα αναφέρουν κόστος παραγωγής 98 ευρώ/στρέμμα ( έναντι 128 για το βαμβάκι) και εισόδημα 120 ευρώ/στρέμμα (Βλαχοστέργιος κ.ά., 2015, Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, τεύχος 14).

Λόγω της σημασίας του σογιαλεύρου στην κατάρτιση σιτηρεσίων αγελάδων και αιγοπροβάτων υψηλής γαλακτοπαραγωγής, εξαιτίας της υψηλής περιεκτικότητάς του σε πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας, το 2018 πραγματοποιήθηκε πειραματική καλλιέργεια μη γενετικά τροποποιημένης σόγιας με χρηματοδότηση της ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα και τη συνεργασία του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο αγρόκτημα του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών.

Η στρεμματική απόδοση ανήλθε στα 505 Kg σογιόσπορου/στρέμμα με την ακόλουθη χημική σύσταση: Ξηρή ουσία: 86,3%, Ολικές Αζωτούχες Ουσίες: 34,8%, Λιπαρές ουσίες 18,1%, NDF 13,2%, ADF 9,7%. Μετά την ολοκλήρωσή της, κρίθηκε σκόπιμη η πρόσθετη μελέτη των καλλιεργητικών τεχνικών, και κυρίως αυτής της ζιζανιοκτονίας. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής κρίθηκαν ικανοποιητικά από πλευράς στρεμματικής απόδοσης της καλλιέργειας και ποιοτικών χαρακτηριστικών του σπόρου για τα ελληνικά δεδομένα.

Με βάση την εμπειρία και τα ενδιαφέροντα συμπεράσματα από την καλλιέργεια της μη γενετικά τροποποιημένης σόγιας το 2018 στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών, του ΕΛΓΟ Δήμητρα και η ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα, με την επιστημονική συνεργασία του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφάσισαν να καλλιεργήσουν εκ νέου το τρέχον έτος μη γενετικά τροποποιημένη σόγια στο αγρόκτημα του εν λόγω Ινστιτούτου.

Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνηθεί η δυνατότητα καλλιέργειας της μη γενετικά τροποποιημένης σόγιας, και συγκεκριμένα να μελετηθούν οι απαραίτητες καλλιεργητικές συνθήκες, η παραγωγικότητα και το κόστος παραγωγής της σόγιας, ώστε να διαπιστωθεί η δυνατότητα καλλιέργειάς της στη χώρα μας και η αξιοποίησή της στη διατροφή των παραγωγικών ζώων, σε αντικατάσταση της εισαγόμενης γενετικά τροποποιημένης σόγιας.

Μεθοδολογία υλοποίησης

Τον Μάιο του 2021,πραγματοποιήθηκε σπορά της μη γενετικά τροποποιημένης σόγιας, σε έκταση 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Η σπορά πραγματοποιήθηκε με αποστάσεις φύτευσης 75×5cm. Για κάθε στρέμμα χρησιμοποιήθηκαν περίπου 5 Κg σπόρου σόγιας (μη γενετικά τροποποιημένου). Θα ακολουθήσει λίπανση, ζιζανιοκτονία και σκάλισμα και βοτάνισμα πριν τη συγκομιδή.

Θα παρακολουθείται η καλλιέργεια σε όλα της τα βλαστικά στάδια και αναμένεται περίπου τον Οκτώβριο, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, να πραγματοποιηθεί η συγκομιδή της και να εκτιμηθεί η στρεμματική της απόδοση. Τέλος, θα προσδιοριστεί η χημική της σύσταση, στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστήμιο Αθηνών, για να εκτιμηθεί η θρεπτική της αξία και η ένταξη της στη διατροφή των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής.

Αναμενόμενα οφέλη

Με δεδομένο ότι η παραγωγή σογιόσπορου είναι εφικτή στην Ελλάδα και οικονομικά συμφέρουσα ως πρωτεϊνούχος ζωοτροφή, με θετική συμβολή στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, τα αναμενόμενα οφέλη της προτεινόμενης μελέτης είναι η προώθηση της καλλιέργειας της μη γενετικά τροποποιημένης σόγιας, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης των αγελαδοτροφικών μονάδων από

την εισαγόμενη γενετικά τροποποιημένη σόγια και τη δημιουργία των πρώτων προϋποθέσεων για την αυτάρκεια σε μεγάλο βαθμό σε ιδιοπαραγόμενες πρωτεϊνούχες ζωοτροφές, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό και το κόστος διατροφής των ζώων.

Για τα αποτελέσματα της μελέτης καθώς και για τον τρόπο καλλιέργειας της σόγιας θα ενημερωθούν οι αγελαδοτρόφοι και αγοπροβατοτρόφοι της χώρας μας μέσω της συνεργασίας τους με τη ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα, μέσω ημερίδων, αλλά και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου αγροτικού ενδιαφέροντος.

  1. Ο Γεώργιος Ζέρβας είναι Καθηγητής Φυσιολογίας Θρέψεως και

Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, π. Πρύτανης, Πρόεδρος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας, π. Αντιπρόεδρος της European Association for Animal Production και π. Πρόεδρος της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας.

  1. Η Βασιλική Κοτσάμπαση είναι κύρια ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού –ΔΗΜΗΤΡΑ. Διδάκτωρ του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών/Τμήματος Ζωικής Παραγωγής. Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα της περιλαμβάνονται η διατροφή των αγροτικών ζώων, η αξιολόγηση της θρεπτικής αξίας των πρωτεϊνούχων ζωοτροφών και άλλων πρώτων υλών ζωοτροφών, η αξιοποίηση των υποπροϊόντων της αγροτικής βιομηχανίας και οι εφαρμογές της σύγχρονης βιοτεχνολογίας στη διατροφή των παραγωγικών ζώων (προβιοτικά, πρεβιοτικά, αιθέρια έλαια, κ.λ.π.), κ.ά.

ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα

Έρευνα εναλλακτικών καλλιεργειών για την παραγωγή ζωοτροφών

Η ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ που υλοποιεί από το 2012, θέλοντας να συμβάλει έμπρακτα στην υποστήριξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας, αναπτύσσει και χρηματοδοτεί ανάλογες προσπάθειες – δράσεις έρευνας, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και δράσεις για την αξιοποίηση ελληνικών καλλιεργειών για την παραγωγή ζωοτροφών.

Η ΔΕΛΤΑ, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πραγματοποιεί στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ εφαρμοσμένη έρευνα, σε πεδία όπως αυτό των πιλοτικών εναλλακτικών καλλιεργειών, που μπορούν να επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα προς την κατεύθυνση

της βιωσιμότητας της κτηνοτροφίας. Προτεραιότητα έχει δοθεί στην καλλιέργεια ψυχανθών, αλλά και άλλων κατάλληλων για ζωοτροφή καλλιεργειών. Στόχος είναι η δημιουργία επιστημονικών δεδομένων για τις συνθήκες καλλιέργειάς τους, για την αξιοποίησή τους στη διατροφή των γαλακτοπαραγωγών ζώων (ενσίρωμα, σανός), εξασφαλίζοντας παράλληλα την αξιοποίηση των αγρών και κατά τη χειμερινή περίοδο και την παραγωγή ελληνικών ζωοτροφών πλούσιων σε πρωτεΐνες.

Ο ρόλος των ψυχανθών κρίνεται ως αποφασιστικής σημασίας, αφού μπορούν με καλά αποτελέσματα να υποκαταστήσουν άλλες πηγές πρωτεΐνης στη διατροφή, συχνά υψηλότερου κόστους. Στόχος είναι, επίσης, η ενίσχυση των πρακτικών της αειφόρου γεωργίας, που έχουν σημαντική συνεισφορά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αφού οι καλλιέργειες αυτές επιτυγχάνουν: βελτίωση του εδάφους, το οποίο εφοδιάζουν με άζωτο μέσω της αζωτοδέσμευσης, περιορίζοντας τη χρήση λιπασμάτων, μειωμένες απαιτήσεις άρδευσης με ικανοποιητικές αποδόσεις, αξιοποίηση αγρών και κατά τη χειμερινή περίοδο, αξιοποίηση μη αρδευόμενων αγρών και αγρών μειωμένης γονιμότητας, αμειψισπορά.

Οι καλλιέργειες που έχουν μελετηθεί και προτείνονται στους Έλληνες κτηνοτρόφους από τη ΔΕΛΤΑ, πέραν αυτής της σόγιας, είναι οι ακόλουθες:

Α) Συγκαλλιέργεια ψυχανθών και σιτηρών: βίκου-κριθής, μπιζελιού-βρώμης, κτηνοτροφικού κουκιού-βρώμης.

Προσφέρεται για βόσκηση (αιγοπροβάτων), ενσίρωση (για βοοειδή) ή παραγωγή σανού (αιγοπρόβατα-βοοειδή). Το ενσίρωμα συγκαλλιέργειας βίκου με κριθή μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως το ενσίρωμα του αραβοσίτου σε σιτηρέσιο ολικής ανάμειξης αγελάδων γαλακτοπαραγωγής,

χωρίς να επηρεαστεί τόσο η ποσότητα του παραγόμενου γάλακτος, όσο και η χημική του σύσταση. Λόγω της υψηλότερης περιεκτικότητάς του σε πρωτεΐνες, έναντι του αραβοσίτου, επιτρέπει τη μείωση του σογιαλεύρου, στο ολικό σιτηρέσιο των αγελάδων, από 35% στο 10%.

Η αντικατάσταση αυτή εξοικονομεί σημαντική ποσότητα σογιαλεύρου ημερησίως, με το αντίστοιχο οικονομικό όφελος για τον παραγωγό. Η συγκαλλιέργεια ψυχανθών και σιτηρών αποδίδει χλωρομάζα με ικανο-ποιητική στρεμματική απόδοση και υψηλότερη περιεκτικότητα σε αζωτούχες ουσίες από τον αραβόσιτο. Επιπλέον, πλεονεκτεί στο ότι α) αποτελεί φθινοπωρινή καλλιέργεια που δεν απαιτεί άρδευση, επιτρέποντας να ακολουθήσει άλλη εαρινή καλλιέργεια στην ίδια έκταση, και β) τα σιτηρά (π.χ. κριθή) αξιοποιούν το άζωτο που δεσμεύουν τα ψυχανθή (π.χ. βίκος) και γι’ αυτό απαιτείται ελάχιστη ή μηδενική λίπανση.

Β) Καλλιέργεια πολύσπορου (μείγμα ψυχανθών και σιτηρών).

Προσφέρεται για παραγωγή χλωράς νομής ή/και σανού μετά από ξήρανση. Το πολύσπορο αποτελεί πολύ καλή εναλλακτική λύση για παραγωγή χονδροειδών ζωοτροφών, αφού καλλιεργείται κατά τη χειμερινή περίοδο, χωρίς να απαιτείται άρδευση και ταυτόχρονα εμπλουτίζει το έδαφος με άζωτο, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί από καλλιέργεια σιτηρού κατά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Η επιλογή του πλέον κατάλληλου μείγματος πολύσπορου για μια συγκεκριμένη περιοχή εξαρτάται από τις εδαφοκλιματικές συνθήκες αυτής της περιοχής.

Δείτε περισσότερα στο: www.delta.gr/gaia

Δράσεις ΓΑΙΑ 2020

Οι δράσεις που οργάνωσε η Ζώνη Γάλακτος ΔΕΛΤΑ στο πλαίσιο του ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ για το 2020 ήταν:

Καλλιέργεια NonGMO σόγιας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι ελλειμματική σε πρωτεϊνούχες ζωοτροφές. Γι’ αυτό, καταβάλλονται προσπάθειες και προωθούνται πολιτικές που στοχεύουν στην αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων για παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών, ώστε να μειωθούν αντίστοιχα οι εισαγωγές. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και τη χρηματοδότηση της ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, οργάνωσε και υλοποίησε καλλιέργεια ΜΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ (ΝGΜΟ) σόγιας στο αγρόκτημα του Ινστιτούτου. Σκοπός ήταν, να μελετηθούν οι καλλιεργητικές συνθήκες, η παραγωγικότητα και το κόστος παραγωγής της μη γενετικά τροποποιημένης σόγιας στη χώρα μας. Το σογιάλευρο είναι σημαντικό στην κατάρτιση σιτηρεσίων αγελάδων και αιγοπροβάτων υψηλής γαλακτοπαραγωγής, εξαιτίας της υψηλής περιεκτικότητάς του σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας.

Τα αποτελέσματα της καλλιέργειας, ολοκληρώθηκαν και δημοσιοποιήθηκαν κατά το 2020 και δείχνουν ότι η παραγωγή σογιοσπόρου στην Ελλάδα είναι εφικτή και αποδοτική. Επιπλέον, μπορεί να θεωρηθεί και οικονομικά συμφέρουσα, ως πρωτεϊνούχος ζωοτροφή, με θετική συμβολή στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, ακόμα και με εφαρμογή μιας μόνο ζιζανιοκτονίας. Τέλος, ως προς το ενεργειακό περιεχόμενο, ο σογιόσπορος υπερτερεί όλων των άλλων ελαιούχων σπερμάτων και ως εκ τούτου βελτιώνει την παραγωγική ικανότητα των σιτηρεσίων των γαλακτοπαραγωγών ζώων.

Εκπαιδευτική ημερίδα αιγοτρόφων στο Στεφάνι Κορινθίας

Τον Φεβρουάριο 2020, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, στο Πνευματικό Κέντρο Στεφανιού Κορινθίας, η εκπαιδευτική ημερίδα που οργάνωσε η Ζώνη Γάλακτος ΔΕΛΤΑ Ν. Ελλάδας, με θέμα «Βιώσιμη αιγοτροφία», την οποία παρακολούθησαν 30 περίπου αιγοτρόφοι της ανατολικής Πελοποννήσου.

Στόχος της ημερίδας, ήταν η ανάδειξη των κρίσιμων παραγόντων στη διαχείριση των αιγοτροφικών μονάδων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Στις ομιλίες τους τα στελέχη της Ζώνης Γάλακτος ΔΕΛΤΑ Ν. Ελλάδας και της Ευρωτροφές, ανέπτυξαν σημαντικά θέματα, όπως η σημασία του κλάδου της αιγοτροφίας και οι προοπτικές του, η ανάγκη επέκτασης της παραγωγικής περιόδου του γίδινου γάλακτος, προκειμένου να αυξηθεί η ζήτηση του προϊόντος και να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των καταναλωτών, θέματα ποιότητας του γίδινου γάλακτος και ορθής διατροφής των αιγών.

Συμμετοχή της Ζώνης Γάλακτος ΔΕΛΤΑ σε Ερευνητικό Έργο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η ΔΕΛΤΑ συμμετείχε κατά τη διετία 2019 – 2020 στο έργο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμων μιγμάτων συμπυκνωμένων ζωοτροφών, για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας του παραγόμενου πρόβειου γάλακτος», συμβάλλοντας σε αυτό μέσω της εργαστηριακής ανάλυσης δειγμάτων πρόβειου γάλακτος.

Πρόκειται για ένα ερευνητικό έργο, στο πλαίσιο του οποίου διερευνήθηκαν οι επιδράσεις:

i) της αντικατάστασης των πλακούντων σπερμάτων σόγιας με άλλες πρωτεϊνούχες ζωοτροφές που παράγονται στη χώρα μας
ii) χαρακτηριστικών διάπλασης του μαστού δύο εγχώριων φυλών προβάτων (Χίου και Φριζάρτα) πάνω στην ποσότητα και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πρόβειου γάλακτος

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα, τόσο για την αντικατάσταση της σόγιας με εγχώρια παραγόμενες πρωτεϊνούχες ζωοτροφές (που αποδείχθηκε ότι δεν επηρεάζουν την ποσότητα, ή την ποιότητα του γάλακτος), όσο και για τα αποδοτικά χαρακτηριστικά ζώων των δύο ανωτέρω φυλών. Το έργο ολοκληρώθηκε και σαν αποτέλεσμα της ανωτέρω έρευνας προέκυψαν επιστημονικές εργασίες, δύο από τις οποίες παρουσιάστηκαν στο ετήσιο διεθνές συνέδριο του European Association of Animal Production (2020).

ΔΕΛΤΑ: 68 χρόνια με συνέπεια στο πλευρό του Έλληνα κτηνοτρόφου

Η ΔΕΛΤΑ, με ιστορική διαδρομή 68 ετών στην ελληνική παραγωγή γάλακτος και έχοντας συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της αγελαδοτροφίας στη χώρα μας, συνεχίζει να υποστηρίζει τον Έλληνα παραγωγό και να συνδράμει στη βιωσιμότητα της γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας, αξιοποιώντας το ελληνικό γάλα για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, άριστης ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας. Η ΔΕΛΤΑ είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής γάλακτος από Έλληνες κτηνοτρόφους, απορροφώντας το ένα τέταρτο της ελληνικής παραγωγής αγελαδινού. Διαθέτει το ευρύτερο δίκτυο – συλλογής και διακίνησης γάλακτος, από τη Θράκη ως την Πελοπόννησο, καλύπτοντας όχι μόνο τις περιοχές με σημαντική ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, αλλά και αυτές που αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές αδυναμίες, συμβάλλοντας έτσι στην κοινωνική συνοχή της περιφέρειας. Η ΔΕΛΤΑ έχει αναπτύξει μακροχρόνια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τον Έλληνα κτηνοτρόφο, ενώ στελεχώνεται από υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, με άρτια επιστημονική και τεχνική γνώση, μακροχρόνια εμπειρία στη ζώνη γάλακτος και συνεχή παρουσία στις κτηνοτροφικές μονάδες για παροχή υποστήριξης.

Σχέδιο Δράσης «ΓΑΙΑ»:

Η συμβολή της ΔΕΛΤΑ στη βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα

Από το 2012, η ΔΕΛΤΑ υλοποιεί συστηματικά το Σχέδιο Δράσης ΓΑΙΑ, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Αθηνών και άλλα ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρώντας τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την κτηνοτροφική πρακτική. Το Σχέδιο Δράσης ΓΑΙΑ είναι η πρωτοβουλία της ΔΕΛΤΑ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ειδικότερα τη στήριξη της ελληνικής γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας, με δράσεις έρευνας, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και την αξιοποίηση ελληνικών καλλιεργειών για την παραγωγή ζωοτροφών.

Κρίσιμο ρόλο στην τεχνική υποστήριξη των παραγωγών έχει η παραγωγική μονάδα σύνθετων ζωοτροφών Ευρωτροφές -θυγατρική της ΔΕΛΤΑ. Στρατηγικός στόχος της είναι η συνεχής ανάπτυξη και η παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων, με σεβασμό στην ικανοποίηση των αναγκών των παραγωγικών ζώων και με γνώμονα την καλή υγεία τους. Οι πιστοποιημένες μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές που παράγει, είναι ισόρροπα μείγματα με σταθερή σύνθεση, υψηλή ποιότητα και παρασκευάζονται υπό τις αυστηρότερες προδιαγραφές στις α’ ύλες και τις παραγωγικές μεθόδους.

ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ

Η ΔΕΛΤΑ είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής γάλακτος απορροφώντας το 1/4 της ελληνικής παραγωγής αγελαδινού

Εφαρμοσμένη έρευνα εναλλακτικών καλλιεργειών για την παραγωγή ζωοτροφών

Με τη συνεργασία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, υλοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ εφαρμοσμένη έρευνα σε πεδία που μπορούν να επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας της κτηνοτροφίας. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε χρόνο πραγματοποιούνται εφαρμογές πιλοτικών εναλλακτικών καλλιεργειών. Προτεραιότητα έχει δοθεί στην καλλιέργεια ψυχανθών, αλλά και άλλων κατάλληλων για ζωοτροφή καλλιεργειών. Στόχος είναι η δημιουργία επιστημονικών δεδομένων για τις συνθήκες καλλιέργειάς τους, για την αξιοποίησή τους στη διατροφή των γαλακτοπαραγωγών ζώων (ενσίρωμα, σανός), εξασφαλίζοντας παράλληλα την αξιοποίηση των αγρών κατά τη χειμερινή περίοδο και την παραγωγή ελληνικών ζωοτροφών πλούσιων σε πρωτεΐνες. Στόχος είναι επίσης η ενίσχυση των πρακτικών της αειφόρου γεωργίας, που έχουν σημαντική συνεισφορά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Λόγω της σημασίας του σογιαλεύρου στην κατάρτιση σιτηρεσίων αγελάδων και αιγοπροβάτων υψηλής γαλακτοπαραγωγής εξαιτίας της υψηλής περιεκτικότητάς του σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, η ΔΕΛΤΑ πραγματοποίησε, σε συνεργασία με τους προαναφερθέντες φορείς, καλλιέργεια μη γενετικά τροποποιημένης σόγιας. Από τα αποτελέσματα της μελέτης, που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2019, προέκυψαν ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Η όλη προσπάθεια έχει στόχο τη διάδοση και επέκταση της καλλιέργειας της μη γενετικά τροποποιημένης σόγιας στη χώρα μας και τον περιορισμό των εισαγωγών.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Κτηνοτρόφων – Ημερίδες

Ημερίδες εκπαίδευσης κτηνοτρόφων πραγματοποιούνται συστηματικά από το 2012 στην ελληνική περιφέρεια (Ξάνθη, Σέρρες, Ημαθία, Φλώρινα, Θεσσαλία, Ηλεία κ.ά.). Στις ημερίδες αυτές, έμπειροι επιστήμονες εκπαιδεύουν τους κτηνοτρόφους, σε κρίσιμα θέματα καλλιεργειών για ζωοτροφές, διατροφής, αναπαραγωγής και ευζωίας των ζώων. Σκοπός του προγράμματος είναι η μετάδοση της επιστημονικής γνώσης και η εστίαση σε θέματα ορθών κτηνοτροφικών πρακτικών, ορθής διαχείρισης περιβαλλοντικών πόρων και διασφάλισης της ποιότητας του γάλακτος κατά την παραγωγή του. Περισσότεροι από 1.100 κτηνοτρόφοι έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα στις ημερίδες του Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ.

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Φάρμας

Από το 2016 πραγματοποιείται το Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Φάρμας, συνδέοντας την ακαδημαϊκή γνώση με την κτηνοτροφική πρακτική. Με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών (Εργαστήριο Φυσιολογίας, Θρέψεως και Διατροφής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) και στελεχών της εταιρείας ΔΕΛΤΑ, πραγματοποιούνται επισκέψεις στις φάρμες, εντοπίζονται τα επιμέρους προβλήματα και παρέχεται ατομική συμβουλευτική και κατευθυντήριες οδηγίες προς τους παραγωγούς, για τη διασφάλιση της καλής υγείας των ζώων και την ορθής διαχείρισης των πόρων.

Μέσα από την εξειδικευμένη και ατομική συμβουλευτική που παρέχει το πρόγραμμα, επιτυγχάνεται άμεσο και πρακτικό όφελος για τον παραγωγό, ενώ παράλληλα αυξάνεται και η ευαισθητοποίησή του στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου ποιότητας του γάλακτος.

Διακρίσεις

Η ΔΕΛΤΑ κάθε χρόνο λαμβάνει πλήθος βραβείων και διακρίσεων για τα προϊόντα, τις δραστηριότητες και την υπεύθυνη λειτουργία της. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το 2019 έλαβε 20 διακρίσεις και βραβεία, μεταξύ των οποίων και του ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στα Super Market Awards.

Συμβολαιακή Κτηνοτροφία

Η ΔΕΛΤΑ εφαρμόζει από το 2015 το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας, σε συνεργασία με την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Στόχος του Προγράμματος είναι η άμεση και ενεργός υποστήριξη και ανάπτυξη της γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας, μέσω της εξασφάλισης στους παραγωγούς της απαιτούμενης ρευστότητας, με ικανοποιητικούς όρους, κατά τη χρονική περίοδο που τη χρειάζονται.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος εξασφαλίζονται στους συνεργάτες παραγωγούς της ΔΕΛΤΑ κατά την περίοδο Ιουνίου – Οκτωβρίου σημαντικά ποσά, τα οποία αξιοποιούνται για την αγορά ζωοτροφών, αγροτικών εφοδίων, μοσχίδων, επέκταση σταβλικών εγκαταστάσεων κ.ά. Η όλη χρηματοδότηση βασίζεται στο Συμβόλαιο συνεργασίας του παραγωγού με τη ΔΕΛΤΑ, ενώ δεν απαιτούνται υποθήκες στην αγροτική γη, ή σε άλλα περιουσιακά στοιχεία του παραγωγού.

Υποτροφίες για νέους κτηνοτρόφους στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Η ΔΕΛΤΑ θεωρεί την εκπαίδευση και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση των κτηνοτρόφων σαν ένα σημαντικό μέσο που συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση και στη βελτίωση της βιωσιμότητας της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. Η εταιρεία χορηγεί συστηματικά από το 2017 υποτροφίες σε νέους κτηνοτρόφους στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης για επαγγελματικά εκπαιδευτικά και βιωματικά σεμινάρια.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εμπεριστατωμένης τεχνικής εκπαίδευσης σε θέματα ορθών αγροτικών, κτηνοτροφικών και επιχειρηματικών πρακτικών. Προτεραιότητα δίνεται στην υποστήριξη και ενθάρρυνση των νέων που επιλέγουν να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία, καθώς και στην επαγγελματική ευαισθητοποίηση των παιδιών κτηνοτρόφων που εργάζονται στην κτηνοτροφική επιχείρηση και προτίθενται σταδιακά να την αναλάβουν με αξιώσεις. Κατά την τριετία 2017-2019 δόθηκαν 64 υποτροφίες σε νέους κτηνοτρόφους. Ήδη προετοιμάζεται η χορήγηση 25 νέων υποτροφιών για το 2020. Προτεραιότητα θα δοθεί σε περιοχές με διαρθρωτικές αδυναμίες, όπως το 2019 που χορηγήθηκαν υποτροφίες στο νομό Φλώρινας.

Περιβαλλοντικά προγράμματα

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής της ευαισθησίας, η ΔΕΛΤΑ κατά την τελευταία διετία υλοποίησε, σε συνεργασία με τον ΣΕΒΤ, το Πρόγραμμα PEFMED σχετικά με την αποτίμηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Φέτας, παραγωγής ΔΕΛΤΑ. Η όλη εμπειρία επέτρεψε τον εντοπισμό των σταδίων της παραγωγικής αλυσίδας της Φέτας, στα οποία απαιτείται βελτίωση σε ότι αφορά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και οδήγησε στην κατάθεση προτάσεων που συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της όλης μεθοδολογίας. http://www.sevt.gr/gr/european-programsdetails/HMqOvg/pefmed-videos.

Παράλληλα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, συμμετείχε στο Πρόγραμμα CowficieNcy, για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας χρήσης του αζώτου στην κτηνοτροφία. Το σύνολο των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΔΕΛΤΑ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.delta.gr

Δράσεις ΓΑΙΑ 2019

7/10/2019 – Επιστημονική Ημερίδα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Cowficiency

Στις 7/10/2019, πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας επιστημονική ημερίδα με θέμα «Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων – σύγχρονες τάσεις στη γαλακτοπαραγωγό αγελαδοτροφία».

Παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν θέματα όπως:

1. Προτάσεις βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και της υγείας των ζώων, από τον Καθ. της Κτηνιατρικής Σχολής του Liverpool Δρ. Οικονόμου
2. Η βελτίωση των σιτηρεσίων με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των τροφών και τη μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, από τον επίκουρο Καθ. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δρ. Φώσκολο
3. Η διαχείριση των εγκύων αγελάδων, με στόχο τη μείωση του στρες κατά τον τοκετό, τη γρήγορη ανάκαμψη της μητέρας αγελάδας, τη βελτίωση της υγείας μητέρας μαζί με το μοσχαράκι της και την παραγωγή υγιεινότερου γάλακτος, από τον διάσημο Καθ. Δρ. Huw McConochie, ερευνητή – διατροφολόγο Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Η ημερίδα έγινε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Cowficiency, στο οποίο συμμετέχει και η ΔΕΛΤΑ, ενώ ήταν χορηγός στην ημερίδα, διαθέτοντας και προϊόντα στους συμμετέχοντες. Το πρόγραμμα Cowficiency αφορά στην ορθολογική αξιοποίηση των ζωοτροφών, με στόχο την αποδοτικότερη χρήση του αζώτου στην παραγωγή γάλακτος, την όσο δυνατόν λιγότερη αποβολή, μέσω της αναπνοής και της πέψης του περίσσιου αζώτου στο περιβάλλον και τη δημιουργία δικτύου καινοτομίας και μεταφοράς της γνώσης. Το προσωπικό της Δ/νσης Ζώνης γάλακτος παρακολούθησε την ημερίδα μαζί με τους συνεργάτες παραγωγούς, καθώς και άλλους παραγωγούς της Θεσσαλίας και διατροφολόγους/συμβούλους αγελαδοτροφίας απ’ όλη την Ελλάδα. Η Ζώνη Γάλακτος ΔΕΛΤΑ, μέσω των επιθεωρητών της, θα επικοινωνήσει σε όλους τους παραγωγούς συνεργάτες της ΔΕΛΤΑ τις πρακτικές εφαρμογής των νέων τάσεων.

Σεπτέμβριος 2019 – Πειραματική καλλιέργεια μη γενετικά τροποποιημένης σόγιας

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ και της μακροχρόνιας συνεργασίας μας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, οργανώσαμε πειραματική καλλιέργεια μη γενετικά τροποποιημένης σόγιας στο αγρόκτημα του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών. Σκοπός είναι να μελετήσουμε τις καλλιεργητικές συνθήκες, την παραγωγικότητα και το κόστος παραγωγής σόγιας στη χώρα μας.
Σύμφωνα με τον καθηγητή του ΓΠΑ κ. Γεώργιο Ζέρβα, επιστημονικό υπεύθυνο της δράσης: «H κατάρτιση σιτηρεσίων για αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, απαιτεί τη συμμετοχή σογιάλευρου για να καλυφθούν οι υψηλές τους διατροφικές ανάγκες. Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ελλειμματική σε πρωτεϊνούχες ζωοτροφές, μακροπρόθεσμος στόχος είναι η μείωση των εισαγωγών σόγιας κατά 50% ως το 2040, με αντίστοιχη αύξηση της παραγωγής της στις ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα επιδιώκεται η μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προκαλείται κατά τη μεταφορά της από τις χώρες της Αμερικής, επιτείνοντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Με πρόσθετο στόχο την αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας, όπου η καλλιέργεια σόγιας βρίσκει πολύ περιορισμένη εφαρμογή, προχωρήσαμε στη συγκεκριμένη δράση».
Από την καλλιέργεια προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα, που ανακοινώθηκαν στα ΜΜΕ.

Οι εργαζόμενοι της ΔΕΛΤΑ και της ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ Γ. Παπαδόπουλος, Φ. Ματσουκατίδου και Κ. Νεστοράτος στο Ινστιτούτο Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών, κατά την αξιολόγηση της συγκομιδής της σόγιας.

15/5/2019 – Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα υποτροφιών σε νέους κτηνοτρόφους που προσέφερε για 3η χρονιά η ΔΕΛΤΑ στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Ολοκληρώθηκε στις 7 Μαΐου 2019 η εκπαίδευση 25 νέων κτηνοτρόφων, η οποία υλοποιήθηκε από τη Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης, με υποτροφίες που πρόσφερε η ΔΕΛΤΑ, σε νέους κτηνοτρόφους και παιδιά κτηνοτρόφων συνεργατών της. Στόχος των υποτροφιών, είναι η εξειδικευμένη και βιωματική εκπαίδευση των νέων κτηνοτρόφων, με σκοπό να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων όπου εργάζονται.

Οι υποτροφίες δόθηκαν στο πλαίσιο του «Σχεδίου Δράσης Γαία», που υλοποιεί η ΔΕΛΤΑ από το 2012, για τη στήριξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και ιδιαίτερα της κτηνοτροφίας, αλλά και της διαχρονικής στρατηγικής της εταιρείας για στήριξη και ενθάρρυνση των νέων. Η ΔΕΛΤΑ υλοποίησε το πρόγραμμα υποτροφιών για 3η συνεχή χρονιά, έχοντας δώσει συνολικά 64 υποτροφίες. Με στόχο να εξυπηρετήσει και νέους κτηνοτρόφους σε απομακρυσμένες περιοχές, που ως τώρα δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, λόγω της μεγάλης απόστασης του τόπου διαμονής τους από τη Θεσσαλονίκη, η εταιρεία προκήρυξε φέτος 20 υποτροφίες με τόπο διεξαγωγής τη Φλώρινα και 5 με τόπο διεξαγωγής τη Θεσσαλονίκη.

Κατά την τελετή αποφοίτησης, στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, οι υπότροφοι νέοι κτηνοτρόφοι έλαβαν τα πιστοποιητικά συμμετοχής τους από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ και παρακολούθησαν ομιλίες από στελέχη της ΔΕΛΤΑ και της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

20/3/2019 – Συμμετοχή της ΔΕΛΤΑ σε σημαντικό περιβαλλοντικό ευρωπαϊκό έργο, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ)

Η ΔΕΛΤΑ συμμετείχε στη δοκιμή μεθόδου για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της φέτας και συνέβαλε ουσιαστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμής. Την ευθύνη υλοποίησης του έργου είχε αναλάβει ο ΣΕΒΤ, μαζί με άλλους 5 Εθνικούς Συνδέσμους Βιομηχανιών Τροφίμων της Ιταλίας, Ισπανίας, Γαλλίας, Σλοβενίας και Πορτογαλίας, με σκοπό τη δοκιμή της μεθοδολογίας αποτίμησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τροφίμων, που παράγονται στη Μεσόγειο.

Η πρωτοβουλία της Ε.Ε. για το Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα Προϊόντος (P.E.F.), αξιολογεί την περιβαλλοντική συμπεριφορά ενός προϊόντος σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, από την παραγωγή των πρώτων υλών, τη χρήση πόρων (όπως νερού και γης), την επεξεργασία, τη μεταφορά και τη χρήση, έως την τελική κατανάλωση και απόρριψη. Στόχος της μεθόδου, είναι ο εντοπισμός παρεμβάσεων για περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραγωγή τροφίμων, η ανάπτυξη προτύπων, αλλά και η ενίσχυση των παραδοσιακών προϊόντων με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Οι εργαζόμενοι της ΔΕΛΤΑ στο εργοστάσιο της Ελασσόνας στη Θεσσαλία, όπου παράγεται η φέτα ΠΟΠ και της Ζώνης Γάλακτος, παρείχαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη δοκιμή της μεθόδου, σε όλο τoν κύκλο ζωής του προϊόντος, από τον αγρό μέχρι τη διάθεσή του στην κατανάλωση, συμβάλλοντας σημαντικά στην επιτυχή ολοκλήρωσή της και στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και προτάσεων βελτίωσης της μεθόδου.

Η ΔΕΛΤΑ θα συνεχίσει να στηρίζει ανάλογες πρωτοβουλίες του ΣΕΒΤ, οι οποίες συμβάλουν στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων και στην ανάπτυξη συνεργιών σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα PEFMED: http://www.pefmed-blog.eu
Ο Γιάννης Βασταρδής, Δ/ντής Ζώνης Γάλακτος ΔΕΛΤΑ, αναφέρεται στη συμβολή της ΔΕΛΤΑ στην υλοποίηση του έργου: https://youtu.be/dmD0kH24zDE

H Γενική Δ/ντρια του ΣΕΒΤ, κα Β. Παπαδημητρίου, παρουσιάζει τα πεπραγμένα του Προγράμματος στο Τελικό Συνέδριο για το PEFMED «PRODUCT ENVIRONMENTAL FOOTPRINT – The opportunity to boost circular economy in the agri – food sector», στη Ρώμη, στις 27/5/2019.

Συμμετοχή και χορηγίες της ΔΕΛΤΑ σε Συνέδρια του κλάδου Ζωοτεχνία 2019:

Στην 11η ΖΟΟΤΕCHNIA 2019, τη μεγαλύτερη έκθεση του κτηνοτροφικού κλάδου, που πραγματοποιήθηκε στις 31/1-3/2/2019 στο διεθνές εκθεσιακό κέντρο ΗΕLEXPO Θεσσαλονίκης, ΔΕΛΤΑ και ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ, συμμετείχαμε σαν χορηγοί στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής. Στο συνέδριο αυτό, που συνδιοργανώνεται από τις Κατευθύνσεις Ζωικής Παραγωγής των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) της χώρας μας, παρουσιάζονται όλες οι ερευνητικές εξελίξεις στον κλάδο της ζωικής παραγωγής. Στο φετινό συνέδριο ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, το πως επηρεάζει την κτηνοτροφία, αλλά και πως επηρεάζεται από αυτήν.

34ο συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας:

Στις 2-4/10/20 πραγματοποιήθηκε το ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας, στο οποίο παρουσιάστηκαν οι ερευνητικές εργασίες που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και αφορούν τη ζωική παραγωγή και τα προϊόντα της. Η ΔΕΛΤΑ συμμετείχε ως χορηγός, για μία ακόμη χρονιά, στηρίζοντας την έρευνα στον πρωτογενή τομέα. Πολλές θεματικές ενότητες παρουσιάστηκαν, όπως βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων, παραγωγή ωφέλιμων και υγιεινών ζωικών προϊόντων, εκτεταμένη χρήση ποικιλιών της ελληνικής χλωρίδας ως τροφή των παραγωγικών ζώων και άλλα.
Η ΔΕΛΤΑ, υποστηρίζει συστηματικά την έρευνα στον τομέα της αξιοποίησης των ελληνικών καλλιεργειών και της ανάδειξης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελληνικού γάλακτος, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από τις παρεμβάσεις που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι της ΔΕΛΤΑ που συμμετείχαν στις διαδικασίες του Συνεδρίου.

Συνάντηση Αγελαδοτροφίας CowficieNcy σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας:

Στις 21/3/2019 πραγματοποιήθηκε, στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος CowficieΝcy. Το πρόγραμμα, που θα διαρκέσει 3 χρόνια με συμμετοχή 5 χωρών, διευθύνεται από τον κ. Ανδρέα Φώσκολο από το Aberystwyth University of Wales (και υποψήφιο καθηγητή της Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστήμιου της Θεσσαλίας). Το πρόγραμμα αφορά στην ορθολογική αξιοποίηση των ζωοτροφών, με στόχο την αποδοτικότερη χρήση του αζώτου στην παραγωγή γάλακτος, την όσο το δυνατόν λιγότερη αποβολή μέσω της αναπνοής και της πέψης του περίσσιου αζώτου στο περιβάλλον και τη δημιουργία δικτύου καινοτομίας και μεταφοράς της γνώσης.

Δράσεις ΓΑΙΑ 2018

Σεπτέμβριος 2018 – Πρόγραμμα ελέγχου των αμελκτηρίων στις συνεργαζόμενες κτηνοτροφικές μονάδες της Δυτικής Πελοποννήσου

Με επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση από τους συνεργάτες παραγωγούς, ολοκληρώθηκε το «Πρόγραμμα ελέγχου των αμελκτηρίων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της Δυτικής Πελοποννήσου», μία δραστηριότητα της ΔΕΛΤΑ για την έμπρακτη υποστήριξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας.

Το Πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε 34 συνεργαζόμενες με την ΔΕΛΤΑ αγελαδοτροφικές μονάδες των νομών Ηλείας και Αχαΐας. Για κάθε φάρμα, συντάχθηκε αναλυτική έκθεση από την τεχνική εταιρεία που πραγματοποίησε τις επιθεωρήσεις, ώστε με τις κατάλληλες παρεμβάσεις, να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του κάθε αμελκτηρίου, ο προγραμματισμός των services και η έγκαιρη προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών του, που πραγματοποιείται από την ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ.

Την ευθύνη της πρωτοβουλίας είχε ο Περιφερειακός Διευθυντής Ζώνης Γάλακτος Ν. Ελλάδας, Αιμ. Μικρόπουλος και υλοποιήθηκε με την εποπτεία του Κτηνιάτρου, Υπευθύνου υποστήριξης της τοπικής ζώνης Ρομπέρτου Καράβελα. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της ΔΕΛΤΑ, που υλοποιείται σε συνεργασία με την ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ, θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας και αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα του παραγόμενου γάλακτος, αλλά και στη βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, συμβάλλει στην περαιτέρω ενδυνάμωση της σχέσης εμπιστοσύνης που διατηρεί η ΔΕΛΤΑ με τους κτηνοτρόφους συνεργάτες της σε όλη την Ελλάδα.

4/6/2018 – Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα υποτροφιών σε νέους κτηνοτρόφους που προσέφερε για 2η συνεχή χρονιά η ΔΕΛΤΑ στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης

Ολοκληρώθηκε στις 29 Μαΐου 2018 η εκπαίδευση 25 νέων κτηνοτρόφων, η οποία υλοποιήθηκε από τη Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης, με υποτροφίες που προσέφερε για 2η συνεχή χρονιά η ΔΕΛΤΑ, σε νέους κτηνοτρόφους και παιδιά κτηνοτρόφων συνεργατών της. Στόχος των υποτροφιών, είναι η εξειδικευμένη και βιωματική εκπαίδευση των νέων κτηνοτρόφων, με σκοπό να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων όπου εργάζονται.

Οι υπότροφοι νέοι κτηνοτρόφοι παρακολούθησαν εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας τεσσάρων μηνών, σχετικά με τη διαχείριση της κτηνοτροφικής μονάδας.

Οι υποτροφίες δόθηκαν στο πλαίσιο του «Σχεδίου Δράσης Γαία», που υλοποιεί η ΔΕΛΤΑ από το 2012, για τη στήριξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και ιδιαίτερα της κτηνοτροφίας, αλλά και της διαχρονικής στρατηγικής της εταιρείας για στήριξη και ενθάρρυνση των νέων.

Κατά την τελετή αποφοίτησης, στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, οι υπότροφοι νέοι κτηνοτρόφοι έλαβαν τα πιστοποιητικά συμμετοχής τους από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ και παρακολούθησαν ομιλίες από στελέχη της ΔΕΛΤΑ και της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

12/3/2018 – Εκπαιδευτική Ημερίδα της ΔΕΛΤΑ «Προϋποθέσεις και προοπτικές για την ανάπτυξη της αγελαδοτροφίας στη δυτική Πελοπόννησο»

Με επιτυχία και ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018, στην Κουρούτα Αμαλιάδας στην Ηλεία, η εκπαιδευτική ημερίδα της ΔΕΛΤΑ και της ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ, με θέμα «Προϋποθέσεις και Προοπτικές για την ανάπτυξη της αγελαδοτροφίας στη δυτική Πελοπόννησο».

H ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ, της στοχευμένης και συστηματικής δράσης που υλοποιεί η ΔΕΛΤΑ από το 2012. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης, ήταν η εκπαίδευση των αγελαδοτρόφων σε θέματα ιδιαίτερα κρίσιμα για τη βιωσιμότητα και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μίας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, όπως είναι η καλή υγεία των ζώων, η κατάρτιση ορθολογικών σιτηρεσίων και η αναπαραγωγή. Την ευθύνη της επιτυχημένης διοργάνωσης είχε ο περιφερειακός Διευθυντής Ζώνης Γάλακτος Ν. Ελλάδας Αιμ. Μικρόπουλος.

Την εκδήλωση παρακολούθησε με ενδιαφέρον πλήθος παραγωγών της Ηλείας και Αχαΐας, εκπρόσωποι των τοπικών κτηνιατρικών και γεωτεχνικών υπηρεσιών, του τοπικού τύπου και των μέσων ενημέρωσης, ενώ χαιρετισμό απεύθυνε ο Δήμαρχος Ήλιδος, Χ. Χριστοδουλόπουλος, τονίζοντας την αναγκαιότητα λήψης πρωτοβουλιών για τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής στο νομό. Από πλευράς ΔΕΛΤΑ, παρουσιάστηκαν στην ημερίδα οι δράσεις στήριξης της εταιρείας προς τους κτηνοτρόφους συνεργάτες της και τονίσθηκε ο σημαντικός ρόλος εξασφάλισης ρευστότητας προς τους παραγωγούς μέσω του Προγράμματος Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας.

O Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γ. Αμοιρίδης ανέλυσε την ανάγκη ύπαρξης επιχειρηματικού σχεδίου από τον κτηνοτρόφο και την ανάγκη της ικανότητας διάκρισης των σημαντικών θεμάτων στη φάρμα και της σωστής προτεραιοποίησης για τη διασφάλιση της καλής υγείας της εκτροφής. «Το γάλα είναι το αποτέλεσμα της ευζωίας και ο κτηνοτρόφος, πριν κρίνει την απόδοση των ζώων, θα πρέπει να κάνει μία αυστηρή και δίκαιη αυτοκριτική ως προς την εφαρμογή των ορθών πρακτικών» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γ. Ζέρβας ανέλυσε την καθοριστική συμβολή της ισόρροπης διατροφής των ζώων στη βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας των μονάδων γαλακτοπαραγωγής, αφού συντελεί στη διασφάλιση της ευζωίας και μακροβιότητας των ζώων, αλλά και την υψηλή ποιότητα του γάλακτος. Τονίζοντας τη βιολογική αξία του γάλακτος σαν τρόφιμο, ο κος Ζέρβας είπε χαρακτηριστικά: «Το γάλα είναι αναντικατάστατο τρόφιμο, επειδή αποτελεί πλήρη τροφή από πλευράς θρεπτικών συστατικών, η πρώτη τροφή του ανθρώπου όταν γεννηθεί και ευεργετική για τον άνθρωπο σε όλες τις ηλικίες».

Την ημερίδα κάλυψαν τα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, όπως και η τηλεόραση, με ιδιαίτερα θερμά σχόλια, αφού την χαρακτήρισαν ως άκρως ενδιαφέρουσα για την ανάπτυξη της αγελαδοτροφίας στη Δυτική Πελοπόννησο.

Μετά την ολοκλήρωση της ημερίδας, πραγματοποιήθηκε η έναρξη του προγράμματος συμβουλευτικής φάρμας, με επισκέψεις και αξιολογήσεις σε 6 φάρμες στην περιοχή της Ηλείας και Αχαΐας, σε συνεργασία με την Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Δράσεις ΓΑΙΑ 2017

27/11/18 Εκπαιδευτική ημερίδα της ΔΕΛΤΑ στον Λαγκαδά «Η βιωσιμότητα των γαλακτοπαραγωγικών μονάδων μέσω της εφαρμογής ορθών κτηνοτροφικών πρακτικών»

Στις 27 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, στον Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, η εκπαιδευτική ημερίδα της ΔΕΛΤΑ με θέμα «Η βιωσιμότητα των γαλακτοπαραγωγικών μονάδων μέσω της εφαρμογής ορθών κτηνοτροφικών πρακτικών». Την εκδήλωση, την έναρξη της οποίας κήρυξε ο Δήμαρχος Λαγκαδά κ. Γ. Καραγιάννης, τονίζοντας τη σημαντικότητα ανάληψης τέτοιων πρωτοβουλιών στην περιοχή, παρακολούθησε με ενδιαφέρον πλήθος παραγωγών της Θεσσαλονίκης και των γύρω νομών, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών κτηνιατρικών και γεωτεχνικών υπηρεσιών.

Ανάμεσα στους ομιλητές της Ημερίδας ήταν ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Γεώργιος Αμοιρίδης, ο οποίος αναφέρθηκε σε σημαντικούς παράγοντες του περιβάλλοντος και της εν γένει διαχείρισης, που διασφαλίζουν την ευζωία των ζώων. Στην ομιλία του τόνισε εμφατικά, ότι η βελτίωση της αναπαραγωγικής απόδοσης των εκτροφών, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευζωία των ζώων, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για βιώσιμη και αειφόρο κτηνοτροφία και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού γάλακτος.

Διακεκριμένοι ομιλητές, όπως ο κ. Γ. Ζέρβας, Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Β. Χριστοδούλου, Διευθυντής του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής Γιαννιτσών και ο κ. Ι. Χατζηγεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησαν στους παραγωγούς για τη σημασία της ισόρροπης διατροφής στην παραγωγικότητα και την αναπαραγωγική λειτουργία των αγελάδων. Αναλύθηκαν επίσης, οι εναλλακτικές καλλιέργειες χονδροειδών ζωοτροφών, όπως τα ψυχανθή και ο σόργος, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής κτηνοτροφίας και ειδικά του κόστους παραγωγής.

Οι ημερίδες προβλήθηκαν από πολλά τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

Ιούνιος 2017 – Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση των υπότροφων νέων κτηνοτρόφων της ΔΕΛΤΑ στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, στις 7 Ιουνίου 2017, η εκπαίδευση 14 νέων κτηνοτρόφων, η οποία υλοποιήθηκε στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, με υποτροφίες που προσέφερε η ΔΕΛΤΑ.

Οι υπότροφοι νέοι κτηνοτρόφοι παρακολούθησαν εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας τεσσάρων μηνών, σχετικά με τεχνικές εκπαίδευσης στη διαχείριση της κτηνοτροφικής μονάδας. Οι υποτροφίες δόθηκαν στο πλαίσιο του «Σχεδίου Δράσης Γαία» που υλοποιεί η ΔΕΛΤΑ, για τη στήριξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και ιδιαίτερα της κτηνοτροφίας.

Κατά την τελετή αποφοίτησης, που έγινε στο αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης Dimitris and Aliki Perrotis, οι υπότροφοι νέοι κτηνοτρόφοι έλαβαν τα πιστοποιητικά συμμετοχής τους από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ της Σχολής και παρακολούθησαν ομιλίες από στελέχη της ΔΕΛΤΑ και της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

22/6/2017 – Ημερίδα Ξάνθης «Ευζωία, Παραγωγικότητα, Ποιότητα: Βασικοί παράγοντες για τη βιωσιμότητα των γαλακτοπαραγωγικών εκμεταλλεύσεων»

Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκε, στις 22 Ιουνίου 2017 στην Ξάνθη, η εκπαιδευτική ημερίδα της ΔΕΛΤΑ με θέμα «Ευζωία, Παραγωγικότητα, Ποιότητα: Βασικοί παράγοντες για τη βιωσιμότητα των γαλακτοπαραγωγικών εκμεταλλεύσεων». Την εκδήλωση στην οποία απηύθυνε χαιρετισμό και κήρυξε την έναρξή της ο Δήμαρχος Αβδήρων Γ. Τσιτιρίδης, παρακολούθησε με ενδιαφέρον πλήθος παραγωγών της Θράκης και εκπροσώπων των τοπικών κτηνιατρικών και γεωτεχνικών υπηρεσιών.

Ο στόχος της ημερίδας, ήταν η ανάδειξη της σημασίας της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών ζώων στην παραγωγικότητα και την αναπαραγωγική λειτουργία τους. Οι Καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γ. Ζέρβας και Ι. Χατζηγεωργίου, τόνισαν τον σημαντικό ρόλο της διατροφής στη βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας των μονάδων γαλακτοπαραγωγής και στη διασφάλιση της ευζωίας των ζωικού κεφαλαίου και πρότειναν εναλλακτικές καλλιέργειες, όπως τα ψυχανθή και το σόργο για την παραγωγή ζωοτροφών.

O Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γ. Αμοιρίδης, αναφέρθηκε στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των κύριων αιτιών μειωμένης γονιμότητας των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και τόνισε με έμφαση την ανάγκη εφαρμογής προγραμμάτων βελτίωσης της γονιμότητας για μια βιώσιμη κτηνοτροφία και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού γάλακτος.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι δράσεις στήριξης της ΔΕΛΤΑ προς τους κτηνοτρόφους συνεργάτες της και τονίσθηκε ο σημαντικός ρόλος εξασφάλισης ρευστότητας προς τους παραγωγούς μέσω του Προγράμματος Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας.

Μετά την ολοκλήρωση της ημερίδας, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε φάρμες του νομού Ξάνθης στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης που προσφέρει η ΔΕΛΤΑ στους κτηνοτρόφους σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται με επιτυχία τα τελευταία δύο χρόνια και στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, μέσα από τη βελτίωση της διαχείρισης και την εξασφάλιση ισόρροπης διατροφής, συνδέοντας την ακαδημαϊκή γνώση, με την εφαρμοσμένη κτηνοτροφική πρακτική.

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2017 – Πειραματική καλλιέργεια πολύσπορου μίγματος ψυχανθών και σιτηρών

Με στόχο τη μελέτη και ανάπτυξη νέων καλλιεργειών για παραγωγή ζωοτροφών και την αξιοποίηση της ελληνικής γης, σπείραμε «πολύσπορο» (μίγμα σιτηρών – ψυχανθών) στο πλαίσιο πιλοτικής μελέτης της καλλιέργειας. Οι σπορές πραγματοποιήθηκαν στις 15/11/2016 στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών και στις 19/12/2016 στο Αγρόκτημα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αλίαρτο Βοιωτίας, σε συνεργασία με τους παραπάνω φορείς.

Το «πολύσπορο» (μίγμα βρώμης, σταριού, μπιζελιού, τριφυλλιών κ.ά.) χρησιμοποιείται στη διατροφή των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων και έχει το πλεονέκτημα ότι συνδυάζει τα χαρακτηριστικά διαφόρων φυτικών ειδών, ώστε να αποτελεί για τα ζώα μια άριστη ποιοτικά τροφή (πλούσια πρωτεϊνικά, ισόρροπη διατροφικά) που ευδοκιμεί αποδοτικά σε διαφορετικές κατά περίπτωση συνθήκες (κλιματολογικές, εδαφολογικές). Οι χειμερινές καλλιέργειες όπως αυτή, αξιοποιούν τους χειμωνιάτικους μήνες τους αγρούς, που συχνά μένουν ακαλλιέργητοι, ενώ είναι πολύ φιλικές περιβαλλοντικά (ελάχιστες ανάγκες σε λίπανση, άρδευση κ.ά.).

Κατά τη διάρκεια του Μαρτίου, πραγματοποιήθηκαν επιθεωρήσεις των αγρών στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής Γιαννιτσών και στο Αγρόκτημα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αλίαρτο Βοιωτίας αντίστοιχα και διαπιστώθηκε η ικανοποιητική εξέλιξη των καλλιεργειών.

Δράσεις ΓΑΙΑ 2016

3 εκπαιδευτικές Ημερίδες του Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ σε Σέρρες, Ξάνθη και Πλατύ: «Ο κρίσιμος παράγοντας της διατροφής στη βιώσιμη και ανταγωνιστική κτηνοτροφία»

Το 2016, πραγματοποιήσαμε, στο πλαίσιο του ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ, 3 εκπαιδευτικές ημερίδες με τίτλο «Ο κρίσιμος παράγοντας της διατροφής στη βιώσιμη και ανταγωνιστική κτηνοτροφία», στις 12 Μαΐου στις Σέρρες, στις 16 Ιουνίου στη Ξάνθη και στις 17 Οκτωβρίου στο Πλατύ. Τις εκδηλώσεις παρακολούθησε με ενδιαφέρον πλήθος παραγωγών και εκπροσώπων των τοπικών κτηνιατρικών και γεωτεχνικών υπηρεσιών.

Οι ημερίδες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΔΕΛΤΑ με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής Γιαννιτσών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, που περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων, την παροχή τεχνικής υποστήριξης, αλλά κυρίως εκπαίδευσης προς τους κτηνοτρόφους και κάθε ενδιαφερόμενο.

Διακεκριμένοι ομιλητές, όπως ο κ. Γ. Ζέρβας, Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Β. Χριστοδούλου, Διευθυντής του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής Γιαννιτσών και ο κ. Ι. Χατζηγεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησαν στους παραγωγούς για τη σημασία της ισόρροπης διατροφής στην παραγωγικότητα και την αναπαραγωγική λειτουργία των αγελάδων. Αναλύθηκαν επίσης, οι εναλλακτικές καλλιέργειες χονδροειδών ζωοτροφών, όπως τα ψυχανθή και ο σόργος, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής κτηνοτροφίας και ειδικά του κόστους παραγωγής.

Οι ημερίδες προβλήθηκαν από πολλά τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

3-4 Οκτωβρίου 2016 – Συνέδριο Αγροοικολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ, παρουσίασε τις δράσεις του στο 1ο διεθνές συνέδριο “Οικολογία – Αγροοικολογία – Παρακολούθηση και Προστασία της Περιβαλλοντικής Υγείας (“ΑγροΟικολογία-2016”)”, που πραγματοποιήθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στις 3-4 Οκτωβρίου 2016, στην Αθήνα. Το συνέδριο, που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ασχολήθηκε με θέματα Οικολογίας, Αγροοικολογίας και Παρακολούθησης και Προστασίας της Ποιότητας του Περιβάλλοντος, συγκέντρωσε επιστήμονες διαφόρων βαθμίδων, αλλά και επαγγελματίες για ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών, τεχνογνωσίας, καινοτομίας και ιδεών.

Μέσα από την ομιλία του Ι. Χατζηγεωργίου, επίκουρου καθηγητή του Εργαστηρίου Φυσιολογίας, Θρέψεως και Διατροφής του ΓΠΑ με τίτλο: “Η υιοθέτηση των αρχών της Αγροοικολογίας από τη Βιομηχανία Γάλακτος στην Ελλάδα: Οι δράσεις του ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ”, παρουσιάστηκε η συνεργασία της ΔΕΛΤΑ με το Πανεπιστήμιο και αναδείχθηκε η οικολογική και περιβαλλοντική διάσταση της ενσωμάτωσης στο σιτηρέσιο των αγελάδων προϊόντων (ζωοτροφές) από την καλλιέργεια των ψυχανθών, που αποτελούν βασικό άξονα των δραστηριοτήτων του ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ.

Απρίλιος-Μάιος 2016 – Εναλλακτικές καλλιέργειες

H ΔΕΛΤΑ και η ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ για την αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής μέσω της διάδοσης εναλλακτικών καλλιεργειών, την ενίσχυση της βιωσιμότητας των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού γάλακτος, ξεκίνησαν σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τις δράσεις για το 2016. Πιο συγκεκριμένα:

• Την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016 , πραγματοποιήθηκε σπορά σόργου, ενός κτηνοτροφικού φυτού με υψηλές αποδόσεις και αυξημένη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη σε σχέση με το καλαμπόκι. Η καλλιέργεια σπάρθηκε στο αγρόκτημα του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών, τον επιστημονικό φορέα που υπηρετεί την έρευνα στον τομέα της αγελαδοτροφίας και προβατοτροφίας. Το πείραμα έχει σχεδιαστεί για να αξιολογηθεί το σόργο σε σχέση με το καλαμπόκι, που αποτελεί βασική διατροφή των γαλακτοπαραγωγών ζώων, τόσο σε επίπεδο καλλιέργειας, όσο και στην επίδρασή του στη διατροφή των ζώων και στην παραγωγή του γάλακτος. Την επίβλεψη της όλης διαδικασίας σποράς σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών, είχαν οι συνάδελφοι της Ζώνης Γάλακτος Δυτικής & Κεντρικής Μακεδονίας, Γ. Παπαδόπουλος, Φ. Ματσουκατίδου, Γ. Ράπτης και Κ. Γιαννακόπουλος.

• Την Παρασκευή 6 Μαΐου 2016, πραγματοποιήθηκε σπορά της πολλά υποσχόμενης Quinoa στην Κωπαΐδα, στο αγρόκτημα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στόχος της πειραματικής καλλιέργειας, είναι η δημιουργία επιστημονικών δεδομένων σχετικά με τις βέλτιστες συνθήκες καλλιέργειας της Quinoa και της αποτελεσματικής ενσωμάτωσής της στη διατροφή των ζώων και η αξιολόγησή της σε σχέση με τη μηδική. Η Quinoa έχει ιδιαίτερα διατροφικά χαρακτηριστικά και αποτελεί εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας, γι’ αυτό άλλωστε κατατάσσεται στις «υπερ-τροφές». Έχει μελετηθεί ελάχιστα στη χώρα μας, αν και η μεγάλη προσαρμοστικότητα της σε διαφορετικές κλιματικές συνθήκες, αλλά και οι «φιλικές» ελληνικές ξηροθερμικές συνθήκες, την καθιστούν πολλά υποσχόμενη καλλιέργεια και για χρήση σε ζωοτροφές. Την επίβλεψη της όλης διαδικασίας σποράς σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, είχαν οι συνάδελφοι της Ζώνης Γάλακτος, Ι. Βασταρδής και Ι. Μυλωνά και της ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ Κ. Νεστοράτος.

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Φάρμας για την υποστήριξη των παραγωγών στη διαχείριση και διατροφή των ζώων

Ξεκινήσαμε το πρόγραμμα Συμβουλευτικής Φάρμας το 2016. Το υλοποιούμε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, να εξασφαλισθεί το ισόρροπο των σιτηρεσίων και να βελτιωθεί το κόστος παραγωγής. Το Πανεπιστήμιο, με τη συνδρομή και των εξειδικευμένων στελεχών της ζώνης γάλακτος της ΔΕΛΤΑ, πραγματοποιεί αναλυτική αποτύπωση των στοιχείων γαλακτοπαραγωγής, διατροφής, αναπαραγωγής των ζώων κ.ά. κάθε φάρμας που εντάσσεται στο πρόγραμμα. Τα δεδομένα αυτά τα επεξεργάζεται, καταλήγοντας σε κατευθυντήρια έκθεση προς τον παραγωγό. Μέσα από την εξειδικευμένη, ατομική συμβουλευτική, επιτυγχάνεται άμεσο και πρακτικό όφελος για τον παραγωγό, ενώ παράλληλα αυξάνεται και η ευαισθητοποίησή του στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου ποιότητας του γάλακτος.

Το πρόγραμμα βελτίωσης της διαχείρισης και της διατροφής των γαλακτοπαραγωγών μονάδων της ΔΕΛΤΑ, συνεχίζεται με την ένταξη όλο και περισσότερων κτηνοτρόφων. Με τον τρόπο αυτό, επιχειρούμε να συνδέσουμε την Ακαδημαϊκή γνώση με την εφαρμοσμένη κτηνοτροφική πρακτική. Στο πρόγραμμα εντάχθηκαν φάρμες των νομών Σερρών, Θεσσαλονίκης, Ξάνθης, Ροδόπης, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς.

Δράσεις ΓΑΙΑ 2015

5/11/2015 – Συμμετοχή στο Συνέδριο Gaia ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

«Οι αγρότες και οι οργανώσεις τους επιχειρούν και σηματοδοτούν την επανεκκίνηση της αγροτικής οικονομίας».

Ολοκληρώθηκαν, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015, οι εργασίες του 2ο Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας με θέμα: «Οι αγρότες και οι οργανώσεις τους επιχειρούν και σηματοδοτούν την επανεκκίνηση της αγροτικής οικονομίας», που διοργανώθηκε στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2015 στο Ζάππειο Μέγαρο από τη Gaia ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.

Παρουσιάστηκαν εισηγήσεις από εκπρόσωπους του αγροτικού και συνεταιριστικού τομέα της Ελλάδας και της Ε.Ε. και έγκριτους πανεπιστημιακούς.

Στην ομιλία του ο I. Βασταρδής, Δ/ντής Ζώνης Γάλακτος ΔΕΛΤΑ, με θέμα «Υποστήριξη της γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας: Συμβολαιακή κτηνοτροφία και άλλες δράσεις» αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνεργασία της ΔΕΛΤΑ με την Τράπεζα Πειραιώς στο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Κτηνοτροφία και στο ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ. 27.10.2015 – Εκπαιδευτική Ημερίδα στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας «Βιώσιμη κτηνοτροφία: Προοπτικές και Προκλήσεις».

27/10/2015 Ημερίδα στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Στις 27 Οκτωβρίου 2015 στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, πραγματοποιήσαμε με επιτυχία την εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα: «Βιώσιμη κτηνοτροφία: Προοπτικές και Προκλήσεις», που διοργανώθηκε, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ της ΔΕΛΤΑ.

Την ημερίδα παρακολούθησαν περίπου 60 άτομα, στο μεγαλύτερο μέρος τους κτηνοτρόφοι, αλλά και εκπρόσωποι Πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων, δημόσιων υπηρεσιών και ιδιωτών του αγροτικού τομέα.

Με τη διοργάνωση της ημερίδας αυτής επιδιώκουμε, μέσα στο δύσκολο περιβάλλον που διανύουμε, να σταθούμε κοντά στους ανθρώπους της πρωτογενούς παραγωγής αναλύοντας τις δυσκολίες και προτείνοντας εναλλακτικούς δρόμους.

Η βιωσιμότητα των επαγγελματιών καλλιεργητών και κτηνοτρόφων μπορεί να επιτευχθεί με μείωση του κόστους παραγωγής γάλακτος, μέσα από την αξιοποίηση της χειμερινής γης, των υψηλών σε πρωτεΐνη ψυχανθών στη διατροφή των ζώων, με τη χρησιμοποίηση νέων τεχνικών στην ενσίρωση, με την αποτελεσματικότερη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου, αλλά και χρησιμοποιώντας άλλες, πιο στρατηγικές δράσεις, όπως η συμβολαιακή κτηνοτροφία.

Όλα τα παραπάνω που αποτελούν θέματα αιχμής, αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της ημερίδας από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και επιστήμονες του χώρου, ενώ ο γόνιμος και ουσιαστικός διάλογος που ακολούθησε με τη ζωηρή συμμετοχή των παραγωγών κατέδειξε πως, αν και δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, μέσα από τη συνεργατικότητα και τη συστηματική προσπάθεια μπορούν να επιτευχθούν σοβαρά βήματα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της πρωτογενούς παραγωγής.

14 – 16 Οκτωβρίου 2015: Συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρίας στα Γιαννιτσά – Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής εργασίας του ΓΠΑ για τα ψυχανθή

Στο Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών, στις 14 – 16 Οκτωβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε το 30ο επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Πέλλας.

Στο συνέδριο αυτό, συμμετείχε πλήθος επιστημόνων από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα ερευνητικά ιδρύματα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, άλλα ιδρύματα, φορείς και εταιρίες, και παρουσιάστηκαν τα τελευταία αποτελέσματα της ερευνητικής και αναπτυξιακής τους δραστηριότητας σε θέματα που άπτονται της κτηνοτροφικής παραγωγής της χώρας μας, καθώς και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική κτηνοτροφία.

Στο Συνέδριο παρουσιάστηκε, για 3η συνεχή χρονιά, η επιστημονική εργασία που πραγματοποιήθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Σχεδίου Δράσης Γαία, για την αξιοποίηση της ελληνικής γης και την ενίσχυση και προώθηση της καλλιέργειας των ψυχανθών.

Την επιστημονική εργασία με θέμα: «Μελέτη της συγκαλλιέργειας βρώμης – κτηνοτροφικού κουκιού ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόμενης χλωρομάζας» (Χατζηγεωργίου Ι.,Φορτάτος Ε., Ζέρβας Γ.) παρουσίασε ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Ι. Χατζηγεωργίου. Με βάση τα αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας, αναδείχθηκε η δυνατότητα αξιοποίησης αγρών μειωμένης γονιμότητας, που παραμένουν συχνά ακαλλιέργητοι, με τη συγκαλλιέργεια βρώμης – κτηνοτροφικού κουκιού, καθώς είναι σε θέση να επιτευχθούν αντίστοιχες αποδόσεις σε πρωτεΐνη, συγκριτικά με καλλιέργειες εδαφών αυξημένης γονιμότητας.

2014 – 2015: Αξιοποίηση των ψυχανθών σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συνεπείς στους στόχους που έχουμε θέσει προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης της ελληνικής γης για την παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών, πραγματοποιήσαμε κατά τη χρονιά αυτή πειραματική καλλιέργεια σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η συνεργασία είναι σε εξέλιξη από το 2012, κατά την οποία κάθε χειμερινή περίοδο καλλιεργούνται και μελετώνται διαφορετικοί συνδυασμοί ψυχανθών – σιτηρών, (βίκος – κριθάρι, μπιζέλι – βρώμη, βρώμη – κτηνοτροφικά κουκιά) σε διαφορετικής παραγωγικότητας εδάφη (πλούσια – αρδευόμενα, φτωχά – ξηρικά) και σε διαφορετικούς ποσοτικούς συνδυασμούς.

Στο πεδίο μελέτης έχουμε συμπεριλάβει και τη διατροφή γαλακτοπαραγωγών αγελάδων μελετώντας την αποτελεσματική ενσωμάτωση του παραγόμενου προϊόντος στο σιτηρέσιο και εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα. Με την αντικατάσταση του ενσιρώματος αραβοσίτου (χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες) από ενσίρωμα βίκου – κριθαριού (υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες), η ποσότητα του παραγόμενου γάλακτος και η περιεκτικότητά του σε λίπος και πρωτεΐνη παρέμειναν σταθερά και παράλληλα εξοικονομήθηκαν περίπου 0,8kg σογιάλευρου/αγελάδα/ημέρα. Ταυτόχρονα, δεν παρατηρήθηκε καμία αρνητική επίδραση στην υγεία και παραγωγικότητα των αγελάδων.

Δράσεις ΓΑΙΑ 2014

30/10/2014 – Εκπαιδευτική Ημερίδα στο Πλατύ για την αξιοποίηση της ελληνικής γης και την παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ της ΔΕΛΤΑ πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτική ημερίδα σε κτηνοτρόφους – καλλιεργητές την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014, στο εργοστάσιο της ΔΕΛΤΑ στο Πλατύ Ημαθίας, σηματοδοτώντας την έναρξη των δράσεων για τη χειμερινή καλλιεργητική περίοδο.

Οι απαιτήσεις για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στον χώρο της κτηνοτροφίας και η ανάγκη για βιώσιμη γεωργία και κτηνοτροφία, απαιτούν υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων. Με τις ημερίδες αυτές που συστηματικά πραγματοποιούμε εκπαιδεύουμε τους παραγωγούς στον επαναπροσανατολισμό του τρόπου διατροφής με τη χρησιμοποίηση εναλλακτικών καλλιεργειών. Πέρα από αυτό, επιδιώκουμε την προαγωγή των ορθών γεωργικών και κτηνοτροφικών πρακτικών, αλλά και την ανάπτυξη θετικής στάσης στους παραγωγούς σχετικά με τη διαμόρφωση συνθηκών αειφορίας στην εργασία τους.

Ήταν ιδιαίτερα τιμητικό για εμάς που στην ημερίδα συμμετείχαν με εισηγήσεις και με παρεμβάσεις τους, έγκριτοι επιστήμονες από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, επαγγελματίες γεωπόνοι και κτηνίατροι ειδικοί στην διατροφή των ζώων και επικοινώνησαν την επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση στους ενδιαφερόμενους, που τελικά θα την εφαρμόσουν. Παρουσιάστηκαν αναλυτικά:

• Ερευνητικά δεδομένα για τις συγκαλλιέργειες βίκου-κριθής, μπιζελιού-βρώμης, αλεξανδρινού τριφυλλιού-κριθαριού, κουκιού-κριθαριού
• Τα πλεονεκτήματα και οι καλλιεργητικές τεχνικές των λειμώνων
• Καλές πρακτικές στην ενσίρωση ψυχανθών
• Σιτηρέσια με συμμετοχή ψυχανθών για αγελάδες υψηλής γαλακτοπαραγωγής με τρέχοντα στοιχεία κόστους
• Η σημασία των χονδροειδών τροφών και των μη διατροφικών παραγόντων στη διατροφή των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής

Οι παραγωγοί «έβαλαν στο τραπέζι» τις εμπειρίες τους και τις απορίες τους και πραγματοποιήθηκε ένας γόνιμος διάλογος κατά τον οποίο αναγνωρίστηκε η ανάγκη να μετατραπεί η γνώση σε χρηστικά πρωτόκολλα ευρείας εφαρμογής, καθώς και να κατευθυνθεί η έρευνα σε ακαδημαϊκό επίπεδο ανάλογα με τις σημερινές ανάγκες του καλλιεργητή – κτηνοτρόφου.

1-3/10/2014 – 29ο Συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρίας: Παρουσίαση της μελέτης συγκαλλιέργειας ψυχανθών – αγρωστωδών

Στην Κυπαρισσία, στις 1-3 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε το 29ο επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Στο συνέδριο παρουσιάστηκε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, η επιστημονική εργασία που πραγματοποιήθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Σχεδίου Δράσης Γαία της ΔΕΛΤΑ, για την ενίσχυση και προώθηση της καλλιέργειας των ψυχανθών.

Η επιστημονική εργασία: «Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου – κριθής και μπιζελιού – βρώμης ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόμενης χλωρομάζας» που αναπτύχθηκε αναλυτικά από τον καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Ι. Χατζηγεωργίου, «άνοιξε» τη συζήτηση σχετικά με την παρούσα κατάσταση στις καλλιέργειες ψυχανθών.
Κοινή ήταν η διαπίστωση των παρευρισκομένων για την αυξητική τάση που έχει σημειωθεί στην καλλιέργεια ψυχανθών στην Ελλάδα αλλά και για την έλλειψη που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στο πεδίο της έρευνας και μελέτης των ψυχανθών.

Σύμφωνα με τη μελέτη:

• Η συγκαλλιέργεια του βίκου με το κριθάρι, ή του μπιζελιού με τη βρώμη, αποτελεί καλή λύση για την αξιοποίηση ξηρικών χωραφιών, αλλά και των ποτιστικών κατά τη χειμερινή περίοδο.
• Η παραγωγή χλωρομάζας βίκου – κριθής και μπιζελιού-βρώμης παρουσιάζει ικανοποιητικό περιεχόμενο αζωτούχων ουσιών που προσεγγίζει εκείνο του σανού μηδικής.
• Η παραγωγή αζωτούχων ουσιών από τη χλωρομάζα βίκου – κριθής, ή μπιζελιού – βρώμης, είναι σημαντική και το κόστος παραγωγής τους είναι χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς τους με την προμήθεια σογιάλευρου (1,1€/kg), ή σανού μηδικής (1,06€/kg).

Να σημειωθεί ότι οι συνδυασμοί που δοκιμάσθηκαν αναμένεται να έχουν ευνοϊκή αντιμετώπιση από το Κοινοτικό καθεστώς ενισχύσεων, στη νέα περίοδο, λόγω της υψηλής συμμετοχής των ψυχανθών.

9/4/2014 Ημερίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ο ρόλος των ψυχανθών στη βιώσιμη γεωργία και οι επερχόμενες κλιματικές αλλαγές»

Το Σχέδιο Δράσης ΓΑΙΑ της ΔΕΛΤΑ συμμετείχε στην ημερίδα «Ο ρόλος των ψυχανθών στη βιώσιμη γεωργία και οι επερχόμενες κλιματικές αλλαγές» που διοργάνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις 9 Απριλίου 2014, στο «Κέντρο της γης» στο Ίλιο.

Συμμετείχαν διακεκριμένοι εισηγητές από τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα και τα ερευνητικά ινστιτούτα της χώρας και του ΥΠΑΑΤ και άνθρωποι της παραγωγής. Την ημερίδα άνοιξε με ομιλία του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Α. Τσαυτάρης, όπου ανέπτυξε την πολυδιάστατη σημασία της καλλιέργειας των ψυχανθών τόσο για τη διατροφή του ανθρώπου, όσο και για την κτηνοτροφία ως εξαιρετικής ποιότητας ζωοτροφές αλλά και την αειφορία του περιβάλλοντος. Από πλευράς ΔΕΛΤΑ ομιλητής ήταν ο Αλ. Συρρής, Διευθυντής Σταθμών Συλλογής Γάλακτος ΔΕΛΤΑ. Στην ομιλία του ανέπτυξε τις δραστηριότητες του Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ και πως μέσα από αυτές η εταιρεία υποστηρίζει και προωθεί την καλλιέργεια των ψυχανθών.

Στην Ημερίδα αναδείχθηκε ο κρίσιμος ρόλος των ψυχανθών για τη διατροφή των γαλακτοπαραγωγών ζώων, ως σανός ή ενσίρωμα και η σημασία για έναν κτηνοτρόφο να διαμορφώσει κατάλληλα τη σύνθεση του σιτηρεσίου, ώστε πρωτίστως να διατηρείται η καλή υγεία των ζώων αλλά και να υπάρχει καλή απόδοση στην γαλακτοπαραγωγή.